Det er flere eksempler på at norske kriminelle bestiller overgrep av barn som formidles over internett, fra Filippinene. Den samme utviklingen ser man også i Sverige og Danmark, og til sammen er det rundt 25 saker som etterforskes i de nordiske landene. Ni av disse er i Norge. 

– Det er flere politidistrikt som har gjort mye bra arbeid på Filippinene i forskjellige saker. Nå ansetter vi en nordisk sambandsmann i Manila som vil bidra til et enda bedre samarbeid med filippinske myndigheter, og at vi får erfaringsoverføring fra den ene saken til den andre. Den reelle risikoen for å bli tatt vil øke, og det tror jeg også vil være forebyggende, sier Haukaas.

Kripos har gjennom de siste årene etablert et godt samarbeid med filippinske myndigheter i arbeidet med å avverge og etterforske overgrep mot filippinske barn begått av norske borgere. Mistankegrunnlaget mot siktede er blant annet informasjon Kripos har fått fra filippinske myndigheter.

- Problemet er eskalerende, og jeg mener at vi både har et juridisk og et moralsk ansvar for å beskytte barn, også utenfor Norge, når de utsettes for overgrep fra norske borgere. Norske menn som bestiller direkteoverførte seksuelle overgrep av barn i utlandet skal stilles til ansvar for sine handlinger. De skal ikke føle seg trygge, selv om de sitter i sin egen stue og bestiller overgrep, sier sjef Kripos, Ketil Haukaas.

I desember 2018 var en delegasjon fra Kripos i Manila for å se på muligheter, rammevilkår og forutsetninger for å starte opp et kontor i den filippinske hovedstaden.

Kripos har fått i oppdrag av Politidirektoratet å starte en rekrutteringsprosess for å ansette en Nordisk Liaison Offiserer (NLO) til den nyopprettede stillingen i Manila.

- Vi tenker at det er realistisk at stillingen vil være operativ i løpet av første kvartal 2020, sier Haukaas.

Fakta om NLO-ordningen:

PTN (Politi Toll Norden) er et politi- og tollsamarbeid mellom nordiske myndigheter for å bekjempe grenseoverskridende og organisert kriminalitet, eller annen alvorlig kriminalitet.

Nordiske Liaison Offiserer (NLO) representerer politi- og tollmyndigheter i alle de fem nordiske land (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island).

NLO koordineres av PTN og er en tjenesteperson fra enten politiet eller fra tollvesenet som tjenestegjør i land hvor det anses som strategisk eller operativt viktig for de nordiske land å ha et forsterket bindeledd.

  • NLO skal på vegne av de nordiske land være koordinator for informasjons-utveksling og etterforskninger mellom de nordiske land, vertslandet og sideakkrediterte land.
  • NLO kan ikke jobbe operativt eller utføre annen etterforskning på egenhånd. Dette gjelder alt som omfatter bruk av tvangsmidler, formelle avhør, spaning, informantbehandling m.m.
  • NLO utfører alt sitt arbeid i nært samarbeid med vertslandet eller sideakkrediterte land og forholder seg til nasjonale, internasjonale lover, konvensjoner og avtaler.
  • NLO vil innenfor sitt virkeområde ha et meget godt nettverk da de skal samarbeide med alle betydelige kontroll- og etterretningsmyndigheter.