Intensjonen bak forbodet er at alle skal halde seg heime der dei bor, slik at ein avgrenser belastninga på det lokale hjelpeapparatet i hyttekommunen - som skal handtere Korona-pandemien.

 - Vi opplever at folk i stor grad etterlever hytteforbodet og det er bra. Men vi må halde fram med det, vi er ikkje i mål enno, seier politimeisteren.

Politiet har så langt lagt vekt på å nærme seg situasjonen gjennom førebygging, råd og rettleiing.

 - Men det må ikkje vere tvil om at openberre brot på smittevernlova vil bli tatt på stort alvor. Vi opplever likevel at folk i stor grad respekterer karantenereglane og det er bra. Men vi kan ikkje slappe av enno. Vi treng denne nasjonale dugnaden for å handtere en alvorlig pandemi i Norge. Dette er ikkje berre ei privatsak, men eit samfunnsansvar alle må ta i fellesskap, seier Bøen.

Dersom folk rettar seg etter smitteverntiltaka, vil den enkelte samtidig bidra til at politiet kan bruke mest mogleg av sine ressursar på å førebygge og bekjempe alvorleg kriminalitet.

 - Det inneber mellom anna at du heller ikkje må la deg friste til å oppsøke dei mest populære utfartsstadane om turveret skulle bli godt i den stille veka. Start turen heimanfrå og velg deg turmål som du ikkje har hatt før. Det er nemleg svært viktig å hindre smittespreiinga og at vi også framover passar på å halde avstand til andre enn dei som høyrer til husstanden din, seier politimeisteren.

Politiet er altså meir opptatt av å gje råd enn å straffe. Skulle du kome i ein situasjon som du er usikker på korleis du skal handtere: Ring politiet tlf 02800.