Klagesakene gir politidistriktet informasjon som er viktig for å ivareta en god relasjon til borgerne. Dette, samt at klagene kan gi viktige innspill til god faglig utvikling, er hovedårsak til at vi legger ned mye arbeid i behandlingen.

Vi oppfordrer derfor ofte befolkningen til å benytte klageadgangen dersom de er misfornøyd. Dette skjer i enkeltsaker, men også når vi er ute i ulike miljøer og holder innlegg om arbeidet vårt. Klageordningen promoteres, og dette ser vi også i flere av de innkomne klagene. Klager skriver at de har fått informasjon om klageordningen av de betjenter de var misfornøyde med, eller av andre i politiet som de har kontaktet.

Det er altså ikke mål i seg selv å ha lave tall. Vi ønsker at publikum skal klage dersom de ikke er fornøyd. Dette fordi vi ser at dersom man klager så får man et svar og en forklaring på det som har skjedd. Ofte kan misforståelser dermed oppklares, eller politiet får anledning til å beklage det inntrufne, noe som er med på å gjenopprette tillit. I tillegg inneholder mange av klagene nyttig læring for politidistriktet.

Oslo politidistrikt mottok 211 klagesaker i 2019. 15 av klagene inneholdt påstander om diskriminering. Det var flest klager på saksbehandling (93 klager) og politiansattes adferd (75 klager).

I 26 av klagesakene fant distriktet at det var grunnlag for kritikk. Mer om klagesakene, deres innhold og oppfølging, finnes i rapporten.