Stengt av El-tilsynet

Torsdag denne uken deltok derfor en av Oslo Politidistrikts A-krim kontrollører på tverretatlig kontroll av byggeplassen sammen med Plan- og bygningsetaten (PBE), El-tilsynet og Arbeidstilsynet. Det ble avdekket pågående bygningsarbeid over hele bygget. Det var usikkerhet rundt rømningsveier, manglende brannslukning, manglende og tildekte branndetektorer og sprinkelanlegg med mere.

De ansvarlige for byggeplassen har på tross av forholdene søkt om og fått brukstillatelse på nesten halvparten av de rundt 33 leilighetene i boligblokken og latt eiere av disse flytte inn. De har også søkt om brukstillatelse for resten.

Avdekte feil og mangler på sikkerheten for beboerne var så grove at byggeplassen ble pålagt umiddelbar stans. Beboere vil bli varslet om mulig tilbaketrekk av brukstillatelser og det må omfattende dokumentasjon til før arbeidet kan gjenopptas.

El-tilsynet avdekket ytterligere mangler og farlige forhold som resulterte i stenging og plombering av el-anlegg i deler av bygget. Politiet plomberte i tillegg de groveste tilfellene for å forebygge fortsatt uautorisert arbeid og forhindre at beboere utsettes for livsfare.

For å være sikker på at PBEs pålegg blir fulgt, ble et 20-talls arbeidere umiddelbart bortvist fra byggeplassen og ledere på stedet ansvarliggjort for eventuell brudd på føringer gitt av PBE, Politiet og El-tilsynet.