De to forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas har i mange år arbeidet med å forstå mannskulturer og likestillingsutfordringer i Forsvaret. Nå deltar de i et større forskningsprosjekt finansiert av NordForsk som skal sluttføres i 2021. Prosjektet ser blant annet på hvorfor det er så få kvinner innen politiets mest framskutte operative områder.

-Dette prosjektet stiller relevante og viktige spørsmål. Vi vet fra før at kjønnsbalanse i arbeidslivet er en avgjørende faktor for et sunt og godt arbeidsmiljø, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

I sin studie, som blant annet omfattet Utrykningsenhet Vest (UEH), avdekket forskerne flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket adferd.

-Funnene i Vest ble offentliggjort i fjor, og er slik sett ikke nye. Politidistriktet har også tatt tak i funnene og jobbet systematisk med å kartlegge omfanget og endre kultur, sier Bjørnland.

Hun forteller imidlertid at hun i et nylig møte med Ellingsen og Lilleaas fikk presentert nye og urovekkende historier fra andre deler av etaten.

-Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt "knulle-torsdag" ved B3-leir (Bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphold i tredje år). Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg. At instruktører har hatt intime relasjoner til studenter – i en setting hvor makt, autoritet og styrkeforhold åpenbart er skjevt, er uakseptabelt og i strid med vårt verdigrunnlag, sier Bjørnland.

Hva er gjort og hva skal gjøres  
I etterkant av forskningsfunnene i Vest er tematikken blitt satt på dagsorden ved ledermøter rundt om i landet. Såkalt dilemmatrening er satt i system flere steder. I tillegg blir det iverksatt tiltak overfor ledere som trår feil, både i personal- og HMS-sporet.

Ved Politihøgskolen har de siden 2018 tydeliggjort hvilke retningslinjer som foreligger og hvilke forventninger som tillegges intstuktøren. Blant annet skal de være særlig bevisst asymmetrien i styrkeforholdet student/instruktør. Siden mars 2020 har det også vært forbud mot å nyte alkohol for studentene i leir, samt for instruktører når de er sammen med studentene. Tiltaket ble innført for å forebygge smitte under pandemien, men vil bli videreført.

-I årets medarbeiderundersøkelse i politiet ser vi en nedgang fra forrige måling i rapportering på seksuell trakassering fra ca 2% til 1,3%. Selv om prosenten er lav, snakker vi om over 200 medarbeidere som har opplevd uønsket adferd på arbeidsplassen. Hvert eneste tilfelle er ett for mye. Det er behov for å iverksette mer kraftfulle tiltak fremover.

Jeg ønsker for det første et mer finmasket og presist bilde av hvor omfattende og alvorlig problemet er. Vi kommer til å gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse – avgrenset til seksuell trakassering, som stiller eksplisitte, presise og detaljerte spørsmål. Når vi detaljerer spørsmålene, tror vi også at vi kommer til å fange opp flere tilfeller. Vi vet fra før at det er personavhengig hva enkeltindivider finner seg i - og tåler. Men selv om man har en robust personlighet, skal man være forskånet fra uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen. Videre går vi aktivt ut og informerer om de ulike kanalene vi har i etaten for å melde om uønsket adferd – alt fra å si i fra til nærmeste leder, til en anonym, ekstern varslingskanal.

Jeg har nylig vært i kontakt med alle de sentrale tillitsvalgte og HVO. Samtlige stiller seg bak innsatsen vi nå skal gjøre. Det er viktig – vi må ha alle ansatte med oss, selv om det å forebygge og håndtere seksuell trakassering først og fremst er et lederansvar. I løpet av noen uker, vil arbeidsgiversiden presentere forslag til ytterligere konkrete tiltak. Vi kommer tilbake med mer informasjon, når tiltakene er drøftet med de tillitsvalgte og HVO.

For alle de medarbeidere og ledere som hver dag gjør det de kan for å være gode kolleger og forbilder, fremstår dette kanskje voldsomt. Likevel; jeg er ikke tvil om at det er riktig å ta problemene som er beskrevet på det største alvor. Takk til forskerne Ellingsen og Lilleaas som har dykket ned i problematikken. Oppfølgingen som nå må komme, forplikter oss alle, avslutter Bjørnland.