Politiet må følge ulike krav for responstid. Kravene gjelder for

  • oppdrag der liv er direkte truet
  • der det er behov for innsats fra politiet med en gang

Om statistikken

Politiets responstid viser tiden det tar fra politiet mottar en melding om en hendelse til første politienhet er på stedet. Kravene gjelder for oppdrag der liv er direkte truet og/eller der det er behov for innsats fra politiet med en gang. Dette omtales som hasteoppdrag eller akutte oppdrag. Hasteoppdragene har de senere år utgjort omtrent 2-3 prosent av alle politiets oppdrag. Det er operasjonssentralen i det enkelte politidistrikt som foretar vurderingen av hvor mye et oppdrag haster. Dette gjøres etter en standardisert metode for at vurderingene skal gjøres mest mulig likt uavhengig av hvem som vurderer og hvor vedkommende arbeider.

Politidistriktene har ulik geografi og mønstre av befolkningstetthet. Politiets responstid bør være uavhengig av politiets administrative grenser. Samtidig er det ikke rimelig å forvente at politiet skal ha lik responstid i alle områder i landet uavhengig av befolkningstetthet. I noen områder er det svært spredt bebyggelse og det vil ikke være hensiktsmessig å ha patruljerende politi overalt til enhver tid. Politiet har derfor tatt utgangspunkt i de 6 tettstedsdefinisjonene og tettstedskategoriene til SSB, og gruppert disse i tre hovedkategorier; "øvrige områder og tettsteder med under 2 000 innbyggere", "tettsteder med mellom 2 000 og 19 999 innbyggere" og "tettsteder med 20 000 eller flere innbyggere", og satt ulike krav til responstid for disse.

Tidligere resultater har vist at det er signifikant forskjell i responstid for oppdrag som skjer i de ulike tettstedskategoriene. Denne forskjellen kan trolig forklares med at avstanden mellom patruljene og hendelsene er kortere i større tettsteder enn i mindre tettsteder, blant annet fordi hasteoppdrag i mindre tettsteder kan være vanskelig å forutsi på grunn av hva slag type oppdrag som dominerer og hvor hendelser vil skje. Med bakgrunn i dagens situasjon er det derfor valgt å stille ulike krav til responstid i ulike tettstedskategorier.

Det er viktig at kravene som stilles til responstiden kan kommunisere til publikum hva politiet skal levere. Derfor må kravene presenteres slik at de kan uttrykke dette best mulig. Det er valgt å stille to krav til responstid per tettstedskategori. Det ene sier hvilken responstid politiet skal holde seg under i 50 prosent av oppdragene (median) og det andre sier hvilken responstid politiet skal holde seg under i 80 prosent av oppdragene (80 prosentil). Eksempelvis vil krav til median på 20 minutt innebære at politiet skal ha en responstid på 20 minutter eller kortere i halvparten av hasteoppdragene. Et krav på 30 minutt for 80 prosent av oppdragene vil tilsvarende si at 80 % av oppdragene skal ha en responstid på 30 minutter eller kortere. Ved å stille begge disse kravene vil vi få et bedre bilde av responstiden enn ved kun å forholde oss til ett krav, og vi vil bl.a. sikre at responstiden ikke grupperer seg i øvre enden av skalaen. Politidistriktene rapporterer formelt kun på 80 prosent-kravet, men kravene til median (50 prosent av oppdragene) skal også innfris.

Det er valgt ikke å uttrykke krav til responstid ved gjennomsnitt blant annet fordi tidligere resultatene har vist at det var relativt stor spredning rundt gjennomsnittet, og et gjennomsnittsmål vil derfor være mindre egnet til å uttrykke hva publikum kan forvente av politiet.

Kontakt oss

Har du spørsmål til statistikken kan du ta kontakt med: