Til og med 7. april 2021 var det totalt registrert 1 593 straffesaker i forbindelse med Covid-19. Nasjonale tall. 

1 084 av disse (68 prosent) er opprettet i forbindelse med smittevernforskriftene. Dette dreier seg blant annet om brudd på karantene etter innreise, brudd på annen karantene, isolering, opphold på fritidseiendom og brudd på kommunale forskrifter.

De øvrige sakene gjelder hovedsakelig:

 • utlendingsloven (114 saker)
 • ulike bedragerier (97 saker)
 • hensynsløs atferd (56 saker)
 • smitteoverføring (54 saker)
 • trusler (32 saker)

Av de registrerte sakene er 1 244 påtaleavgjort, hvorav 741 saker er avgjort med en kode som regnes som oppklart. Det er til sammen utferdiget 912 forelegg. 133 forhold er påtaleavgjort med tiltalebeslutning, siktelse for tilståelsesdom, påtaleunnlatelse eller oversendelse til konfliktråd.

2020 tall
I 2020 ble det det registrert 789 straffesaker i forbindelse med Covid-19. Nasjonale tall. 

487 av disse (62 prosent) er opprettet i forbindelse med de nye spesiallovene/forskriftene.

Dette dreier seg blant annet om brudd på karantene, isolering, opphold på fritidseiendom og brudd på kommunale forskrifter.

De øvrige sakene gjelder hovedsakelig:

 • ulike bedragerier (47 saker)
 • trusler (32 saker)
 • smitteoverføring (41 saker)
 • hensynsløs atferd (41 saker)

I uke 18 ble 357 personer bortvist fra Norge. 

 • 24 skyldtes manglende dokumentasjon på negativ Covid-19-test.
 • 165 hadde ikke en kritisk samfunnsfunksjon.
 • 152 hadde ikke rett til innreise som følge av innreiserestriksjoner.

For de øvrige var det andre årsaker til bortvisningen.

Så langt i år er 6093 personer bortvist fra Norge.

I tillegg til de som ble bortvist snudde mange frivillig før de kontaktet grensekontrollen.

Antall bortvisninger fordelt på politidistriktene og uke:

  2020* Uke 16 Uke 17 Uke 18   2021
Finnmark 1 0 0 0 0
Troms 3 0 0 2 2
Nordland 66 5 10 20 148
Trøndelag 89 4 11 13 142
Møre og Romsdal 2 0 0 0 8
Vest 64 7 6 11 94
Sør-Vest 54 26 17 21 360
Agder 5 1 2 0 30
Sør-Øst 259 88 27 38 860
Innlandet 351 20 30 38 434
Oslo 70 0 0 0 0
Øst 3605 234 185 214 4005

Sum

4569
385 288 357 6093

*Tall for 2020 gjelder for ukene 34-53. 

 

Bortvisninger fordelt på hvilken grensetype de er bortvist fra:

  Uke 16 Uke 17 Uke 18
Luftgrense 207 109 166
Landegrense 178 175 185
Sjøgrense 0 4 6