Kripos er

  • nasjonalt kompetansesenter for norsk politi
  • nasjonalt cyberkrimsenter (NC3)
  • kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid
  • behandlingsansvarleg for sentrale register i politiet
  • nasjonalt kriminalteknisk laboratorium
  • aktør for førebygging og tryggleik

Taktisk etterforsking

Kripos har spisskompetanse og yter hjelp innan etterforskingsleiing og generell taktisk etterforsking. Kripos kan etterforske eigne saker innan organisert og annan alvorleg kriminalitet. Dette er ofte saker som ikkje høyrer til i eit spesifikt politidistrikt, og som krev internasjonal samhandling og/eller særskild kompetanse. Kripos har det nasjonale ansvaret for etterforsking av krigsbrotsverk, folkemord og brotsverk mot menneska som personar som oppheld seg i Noreg, har gjort.

Teknisk etterforsking

Det nasjonale kriminallaboratoriet utfører undersøkingar og analysar av spormateriale frå alle typar straffesaker. Kripos gjer òg åstadundersøkingar på førespurnad frå politidistrikta, og analyserer all beslaglagd narkotika i Noreg.

Kriminaletterretning

Kripos samlar inn, foredlar og analyserer informasjon om kriminelle nettverk og aktørar for å initiere straffesaker, gi oppdatert informasjon til politidistrikta og utarbeide analysar og vurderingar.

Teknologi og operative tenester

Kripos yter spesialisert hjelp innan datatekniske undersøkingar, operativ kriminalanalyse, kommunikasjonskontroll, etterforskingsstøtte for spor på internett, spaning, informantbehandling og vitnevern.

Internasjonalt politisamarbeid

Kripos koordinerer samarbeid med utanlandsk politi og tek hand om ei rekke internasjonale forpliktingar på vegner av norsk politi. Organet er nasjonalt kontaktpunkt for internasjonale politiorganisasjonar som Interpol, Europol og Frontex. Kripos tek òg hand om den norske deltakinga i PTN-samarbeidet (Politi og toll i Norden).

Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3)

NC3 skal hjelpe norsk politi i konkrete etterforskingar og vidareutvikle spisskompetanse på cyberkrim-området. Ved å førebygge, avdekke og etterforske truslar og kriminalitet skal cyberkrimsenteret gjere det digitale rommet tryggare.

Andre nasjonale oppgåver

Kripos er ansvarleg for å forvalte og utvikle fleirtalet av dei sentrale arbeidsregistra og informasjonssystema for politiet. Som nasjonalt kompetansesenter driv Kripos omfattande kompetanseoverføring til politidistrikta gjennom kurs, føredrag og hospitering. Kripos leier òg den nasjonale identifiseringsgruppa som blir mobilisert ved større ulykker og katastrofar.