Dersom heimlandet er villig til å yte tilstrekkelege rettstryggleiksgarantiar for den mistenkte og er i stand til å oppfylle dei, vil Kripos forsøke å utlevere den mistenkte til heimlandet.

I situasjonen vi har i dag, der norske borgarar eller andre som bur i Noreg, reiser utanlands for å delta aktivt i væpna konfliktar, gjer nordmenn seg òg skyldige i krigsbrotsverk. Vidare kan internasjonale samarbeidspartnarar be oss etterforske saker som elles ikkje har tilknyting til Noreg, eller be om utlevering av mistenkte krigsforbrytarar til heimlandet for å stille dei for retten der.

Internasjonale brotsverk

Krigsbrotsverk, folkemord, brotsverk mot menneska, terrorhandlingar og visse andre handlingar, for eksempel tortur, er "internasjonale brotsverk". Det vil seie at dei vedkjem det internasjonale samfunnet på ein slik måte at det etter folkeretten ikkje krenker suvereniteten til andre statar å straffeforfølge dei, sjølv om ein utlending har gjort brotsverket i utlandet.

Nasjonal eining

I Seksjon for internasjonale brotsverk (SIF) arbeider politifolk, juristar, statsvitarar og administrativt tilsette som hentar inn, foredlar og nyttar relevant informasjon om internasjonale brotsverk som kan medføre straffeforfølging i Noreg eller utlevering til andre land eller internasjonale domstolar. Eininga er den einaste i Noreg med mynde til å etterforske krigsbrotsverk, folkemord og brotsverk mot menneska som personar i Noreg har gjort i utlandet. Eininga kan vidare bli pålagd å etterforske andre alvorlege brotsverk som ein utlending har gjort i utlandet, dersom han eller ho oppheld seg Noreg.

Kompliserte saker

Etterforskinga av slike saker er komplisert og tidkrevjande. Brotsverket ligg som regel fleire år tilbake i tid, eller det hende i land som enno er utilgjengelege på grunn av pågåande væpna konfliktar. Åstaden vil ofte vere gamal eller øydelagd, og det kan vere vanskeleg å finne vitne. Kripos er i tillegg avhengig av eit godt samarbeid med styresmaktene i land som skil seg frå Noreg både kulturelt og juridisk.

Internasjonalt samarbeid og forpliktingar

Effektiv kamp mot internasjonale brotsverk krev internasjonalt samarbeid, så eininga legg stor vekt på å delta aktivt i slikt samarbeid. Internasjonale samarbeidspartnarar kan be oss etterforske saker som ikkje har tilknyting til Noreg. I tillegg kan utanlandske styresmakter be om utlevering av eigne statsborgarar som oppheld seg i Noreg, og som er mistenkte for krigsbrotsverk, brotsverk mot menneska eller folkemord. Noreg er pålagt å straffe bestemte handlingar gjennom ei rekke ulike avtaler.

  • Det er vedteke konvensjonar mot folkemord, krigsbrotsverk og brotsverk mot menneska, tortur og anna brutal eller nedverdigande behandling.
  • Genèvekonvensjonen har føresegner om såkalla alvorlege eller grove brot, som medfører plikt til enten sjølv å reise tiltale eller å utlevere lovbrytaren til eit anna land som har grunnlag for å tiltale han eller henne.
  • I samband med opprettinga av Den internasjonale straffedomstolen har Noreg tilsvarande forplikta seg til, på visse vilkår, å straffe eller overlevere personar til domstolen samt andre oppgåver som ettersøking, bevisopptak, avhør, utlevering av dokument, undersøking av åstader, ransaking og beslag.