Vi lyser ut alle ledige stillingar offentleg på nett. Du kan også følge Kripos på LinkedIn og Facebook. Der legg vi ofte ut utvalde stillingsannonsar og artiklar om det å jobbe i Kripos.

Kva for utdanning må du ha?

Kriminaliteten i samfunnet endrar seg heile tida. Vi veit derfor ikkje kva for kompetanse vi treng i framtida. Vi kan trenge kompetanse vi ikkje har i dag. Det er derfor vanskeleg å gi konkrete råd om kva for utdanning du bør velje.

Kripos skil seg frå resten av politiet. Mellom anna skal Kripos hjelpe politiet i saker som ikkje er klart knytte til eit bestemt politidistrikt. Dette gjeld særleg saker som krev spesiell kompetanse eller samarbeid mellom politiet i fleire land.

I dag er om lag halvparten av dei tilsette hos Kripos utdanna ved Politihøgskolen. Den andre halvparten har annan bakgrunn enn politi. Her er nokre eksempel: kjemikar, dataingeniør, samfunnsvitar, språkvitar, journalist, psykolog, jurist, bioingeniør, fotograf, reinhalds- og driftspersonell og økonom.

Kripos har om lag 570 tilsette. Omtrent halvparten av dei er kvinner. Snittalderen er 45 år.

Her er ein profileringsfilm nokre flinke studentar har laga for oss. Filmen viser eksempel på yrkesgrupper i Kripos. Dei fleste hos oss er utdanna i Noreg. Men mange har også heile eller delar av utdanninga si frå andre land. Vil du jobbe i Kripos? Då må du ha plettfri vandel. Du må også kunne snakke og skrive godt norsk.