Det vil bli stilt krav til god arealutnyttelse med fleksibilitet, energieffektivitet, universell utforming samt politiets arbeidsplasskonsept. Estimert behov antas å være fra 500 til 600 kvm BTA. Lokalene ønskes innflytningsklare i løpet av høsten 2023.

Beliggenhet bør være sentralt på Dokka eller i nær tilknytning.

Det søkes lokaler som har god tilgjengelighet for publikumstjenester og som er godt tilrettelagt for politiets operative virksomhet. Det må være parkeringsmuligheter for politiets kjøretøyer. Det vil bli stilt krav til innvendig parkering for deler av politiets kjøretøy, og god adkomst til omkringliggende veinett.

Innleieprosess for statlig sivil sektor følger statens instruks for leie av lokaler.

Markedsundersøkelsen vil være retningsgivende for valg av videre strategi. For det tilfelle at man beslutter å gjennomføre en innleieprosess, vil utvalgte interessenter bli tilskrevet og invitert med videre i prosessen.

Interessenter anmodes herved om å melde sin interesse
Interessenter må melde inn sitt alternativ innen 15.10.2021 ved å sende inn prospekt for planlagte og prosjekterte lokaler, i nye eller eksisterende bygg. Ved innmelding av alternativ innen oppgitte frist, så ønskes det en overordnet presentasjon av eiendommen, hvor det redegjøres for overnevnte føringer.

I tillegg bes interessenten om uforpliktende å estimere pris pr. kvadratmeter for ordinære kontorlokaler basert på en leieperiode på 10 år med opsjon på 2 ganger inntil 5 år. Det gjøres oppmerksom på at politiet ikke er MVA pliktige.

Endelig romprogram og funksjonskrav vil ikke være klart før en eventuell konkurranse.

Prospekt og tilhørende dokumenter sendes på e-post til Politiets Fellestjenester v/Merete Nybak.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til:
Merete Nybak, e-post: merete.nybak@politiet.no

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no eller tlf. 400 33 544.