PU er et nasjonalt særorgan i politiet som bistår resten av politiet i utlendingssaker. Politidistriktene har ansvar for straffesaker rettet mot utlendinger.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) fatter vedtakene i oppholdssaker, og PU har som oppgave å tvangsreturnere personer som ikke retter seg etter vedtakene.

I dag har PU om lag 800 ansatte, både sivile og polititjenestepersoner.

Avdelinger i Politiets utlendingsenhet

  • Avdeling for registrering registrerer alle asylsøkere som kommer til Norge og arbeider med innledende identitetsavklaring.
  • Avdeling for identitetsfastsettelse jobber med å avklare identiteten på personer som skal uttransporteres.
  • Fellesoperativ avdeling koordinerer pågripelser og uttransporteringer av personer som har fått avslag på asylsøknad, eller som på annen måte ikke har lovlig opphold i landet.
  • Transittavdelingen driver Politiets utlendingsinternat ved Gardermoen.
  • Utreisesenteret har blant annet ansvar for transittjenesten ved Oslo lufthavn.
  • Avdeling for strategi og utvikling støtter og bidrar til utvikling i organisasjonen og sikrer PU relevant styringsinformasjon.
  • Staben, Administrasjonsavdelingen og Juridisk avdeling støtter den øvrige organisasjonen.