I dag har PU om lag 555 ansatte, både sivile og polititjenestepersoner.

Avdelinger i Politiets utlendingsenhet

Felles enhet for ID-avklaring og etterretning jobber med identitetsavklaring både i ankomstfasen overfor asylsøkere, og i returfasen for å gjennomføre tvangsreturer av personer uten lovlig opphold i landet.

Felles enhet for operativ tjeneste og retur  koordinerer alle tvangsreturer fra Norge. I tillegg drifter enheten Desken og felles tjenestekontor. Enheten har også ansvar for øving og politimateriell, samt den politioperative fagutviklingen i PU.

Felles enhet for internat og flyplasslogistikk drifter Politiets utlendingsinternat på Trandum, familieenheten på Haraldvangen og Utreisesenteret på OSL. Internatet og familieenheten blir i hovedsak brukt for å sikre gjennomføring av tvangsreturer. Utreisesenteret ivaretar logistikken på OSL i forbindelse med returer, transitteringer, samt ankomster av dublinreturer og kvoteflyktninger til Norge.

Felles enhet for juridisk, utredning og støttetjenester inkluderer juridisk seksjon, seksjon for arkiv, beslag og informasjonsforvaltning, seksjon for anskaffelser, IKT-forvaltning og drift, samt seksjon for statistikk, analyse og utvikling.

Videre er fire stabsfunksjoner lagt direkte under sjef PU. Dette inkluderer stab for internasjonalt samarbeid, stab for kommunikasjon, stab for virksomhetsstyring og stab for HR og HMS.

Organisasjonskart Politiets utlendingsenhet per 01.01.2020