Regjeringen har besluttet å innføre midlertidig grensekontroll på indre Schengen-grense for å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra utlandet.

– Politidistriktene rapporterer at det er forholdsvis lite persontrafikk på grenseovergangene, og at et fåtall har blitt nektet innreise som følge av den skjerpede grensekontrollen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Godt samarbeid

Grensekontrollen blir utført i tett samarbeid med Tolletaten og andre samvirkeaktører. Det er politiet som forestår kontroll av personer, mens Tolletaten har ansvaret for kontroll av gods- og varetransport på tvers av grensen. Heimevernet bistår politiet i dette arbeidet.

– Vi opplever et godt samarbeid med Heimevernet og Tolletaten ved grenseovergangene, og at befolkningen følger myndighetene sine råd om å begrense reiseaktivitet over landegrensene i denne situasjonen, sier Bjørnland.