– Politiet har en fremtredende rolle i samfunnsberedskapen. Det betyr at politiet må arbeide aktivt for å opprettholde egen innsatsevne lokalt og sentralt, sier Vangen. Mandag 9. mars ble det derfor besluttet at alle interne seminarer, fagsamlinger og kurs avlyses. Ansatte skal heller ikke delta i eksterne kurs eller seminarer. Forebyggende tiltak ble også iverksatt for operativt innsatspersonell i politiet (IP) som utsetter deler av den obligatoriske treningen de var i gang med for første halvår. Det er også gitt råd om å begrense øvrig møtevirksomhet mest mulig.

Må opprettholde innsatsevnen vår

Alle politiets ansatte skal ivaretas, og smittevern skal tas på alvor. Derfor er det iverksatt forebyggende smitteverntiltak som reduksjon av reiseaktivitet, være hjemme fra jobb etter å ha vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus, hjemmekarantene og isolasjon hjemme. Politidirektoratet (POD) har valgt å følge råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) med tilpasninger til politiet.

– Ut fra beredskapshensyn ønsker vi ikke å gå inn på detaljer om hvor mange vi har hjemme fra jobb, hvor mange som eventuelt er smittet eller hvilke enheter rundt om i etaten som blir berørt. Men vi kan bekrefte at vi nå har ansatte som har fått konstatert smitte. De er i henhold til helsemyndighetenes rutiner i såkalt hjemmeisolasjon. De fleste av våre ansatte som er berørt, er omfattet av tiltaket med å jobbe hjemmefra som en konsekvens av at de har vært i områder med vedvarende smitte.

Når samfunnsberedskapen settes på prøve, har politiet vanligvis en fremtredende rolle. I situasjonen med Coronasmitte har helsemyndighetene føringen. Men politiet bistår, og vi arbeider aktivt for å opprettholde egen innsatsevne gjennom blant annet kontinuitetsplaner og risikovurderinger lokalt og nasjonalt.

– Hvis vi fremover skulle erfare økt sykefravær må ansatte i politietaten blant annet være forberedt på å bidra på andre tjenesteområder enn der en vanligvis jobber. Et annet aktuelt tiltak er å legge om tjenestelister for å sikre de mest samfunnskritiske oppgavene vi har ansvar for å løse, sier Vangen.

– Vi har tett dialog med berørte politidistrikt og særorgan, og foretar løpende vurderinger om det er nødvendig å treffe ytterligere tiltak. Slik situasjonen er nå opprettholdes politiets virksomhet som normalt, sier Vangen.