I 2021 er det bevilget 5 millioner kroner til fysiske sikringstiltak for tros- og livssynsamfunn. 

Politiets fellestjenester forvalter tilskuddsordningen på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Søknadsfristen er 1. mars 2021.

Tilskuddsordningen skal bidra til at tros- og livssynssamfunn og paraply- og dialogorganisasjoner for tros- og livssynssamfunn kan gjennomføre fysiske sikringstiltak, for å ivareta sitt ansvar for å sikre personene som oppholder seg i tros- eller livssynssamfunnets lokaler.

Mer informasjon om ordningen (lovdata.no).

Tilskudd kan gis til tros- og livssynssamfunn og paraply- og dialogorganisasjoner for tros- og livssynssamfunn, som har organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret.

I vurderingen av søknadene legges det særlig vekt på:

 • i hvilken grad tros- og livssynssamfunnet anses som potensielt mål med forhøyet trussel i Politiets sikkerhetstjenestes årlige nasjonale trusselvurdering (NTV).
 • søkerens spesielle begrunnede behov for fysiske sikringstiltak.
 • om søkeren har mottatt og/eller søkt om støtte fra andre offentlige myndigheter til fysiske sikringstiltak.

 1. Fyll ut søknadsskjemaet Krav for søknaden kan du lese her (lovdata.no)
 2. Send søknaden til elektronisk til Politiets fellestjenester på post.fellestjenester@politiet.noSøknaden merkes "tilskuddsordning". 

  Du kan også sende den per post:

  Politiets fellestjenester
  Postboks 2092 Vika
  0125 Oslo