Renten dekker tapet kreditor har ved ikke å kunne disponere over beløpet i tiden fra forfall til betaling skjer, f eks. renteutgifter dersom kreditor må ta opp lån fordi debitor ikke betaler i rett tid etc. Se lov om forsinkelsesrente av 1976.

Gjeldende sats for renter ved forsinket betaling, se Finansdepartementets hjemmeside.

Finansdepartementet fastsetter forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenten fastsettes for hvert halvår, med virkning fra henholdsvis 1. januar og 1. juli.

Myndigheten til å fastsette forsinkelsesrenten er lagt til Finansdepartementet, mens regelverket om forsinkelsesrenten er Justisdepartementet ansvarlig for. Forsinkelsesrenten skal være Norges Banks styringsrente tillagt minst syv prosentpoeng.
Hovedreglene om forsinkelsesrente står i lov om forsinkelsesrente av 1976.

Forsinkelsesrenteloven gjelder for pengekrav på formuesrettens område, se forsinkelsesrenteloven § 1. Slike pengekrav kan f eks være telefon- og strømregninger. Offentligrettslige krav er ikke er omfattet. Slike krav kan f eks rentekrav på skatt-og avgiftskrav, se skattebetalingsloven § 11-1.

Finn ut forsinkelsesrenten

På regjeringen.no finner du en kalkulator for å beregne forsinkelsesrenten for et gitt beløp.

Når beregnes forsinkelsesrente

For alle pengekrav på formuesrettens område er hovedregelen at kreditor kan kreve forsinkelsesrente når skyldneren ikke betaler ved forfall. Når forfallsdagen er fastsatt på forhånd, kan kreditor kreve forsinkelsesrente allerede fra forfallsdagen, se forsinkelsesrenteloven § 2.

Dersom forfallsdag ikke er fastsatt på forhånd, kan kreditor kreve forsinkelsesrente fra 30 dager etter at det er sendt skriftlig påkrav til skyldneren med oppfordring om å betale, se forsinkeleserenteloven § 2.

En forutsetning for at skyldneren plikter å betale forsinkelsesrente, er at kreditor ikke er skyld i forsinkelsen, se forsinkelsesrenteloven § 2.

Er det avtalt høyere lånerente enn gjeldende forsinkelsesrenten, kan kreditor kreve avtalt rente ved forsinket betaling.