Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:

  • hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse
  • religion eller livssyn
  • seksuelle orientering
  • nedsatte funksjonsevne

Ytringsfriheten er en av de grunnleggende menneskerettighetene og er viktig for et velfungerende demokrati og en fungerende rettsstat. Ytringsfriheten reguleres av Grunnloven § 100.

Hovedregelen er at enhver ytring eller meddelelse må anses som lovlig, med mindre det finnes en lovhjemmel som gjør den forbudt. Straffeloven § 185 forbyr hatefulle eller diskriminerende ytringer.

Overtredelse av straffeloven § 185 straffes med bøter eller fengsel inntil tre år dersom ytringen fremsettes offentlig. En ytring på internett som kan nå 20–30 personer, regnes som offentlig. Dersom ytringen ikke er fremsatt offentlig, men i halvoffentlige eller private omgivelser, er strafferammen bot eller fengsel inntil ett år. Lovgiver har begrunnet denne lavere strafferammen med at sistnevnte ytringers skadepotensial er mindre enn om de hadde blitt fremsatt offentlig.

Grensene mellom lovlige og ulovlige ytringer må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og kan derfor ikke beskrives generelt her.

Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt. Tipsene håndteres av Kripos. Når du har sendt inn tipset, vil du motta et referansenummer som du bør ta vare på.

Du må kontakte ditt lokale politi dersom du ønsker å anmelde et konkret straffbart forhold. Kripos tar ikke imot anmeldelser. Dersom det haster, ring politiets nødtelefon 112.