Interessenter anmodes herved om å melde sin interesse.

Ønsket beliggenhet er i nærheten av Flisa politistasjon. Lageret bør være tilgjengelig fra høsten/vinteren 2023.

Totalt areal bør være omtrent 70 m2 med innendørs lagerplass. Takhøyden bør være god (ønskelig med ca. 0,3m fri høyde), slik at man f.eks. kan komme inn med mindre varebiler, bobiler ol. Lagerplassen trenger ikke være oppvarmet. Det ønskes også et par ekstra “bilplasser” som ikke trenger å stå under tak.

Lageret må ellers holde en alminnelig god standard og være sikkerhetsmessig egnet for politiets virksomhet (låsbart og eksklusivt for politiet). Dette innebærer at lageret må være innenfor lukkede gjerder/ dører, og det må være en ordning der politiet og bilberger kan ha tilgang til alle døgnets tider.

Innleieprosessen følger instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor.

Interessenter bes melde inn sitt alternativ for aktuell lokasjon innen 13.10.2023 ved å sende inn tegninger/prospekt av lageret, samt en redegjørelse av hvordan føringene som er beskrevet ovenfor kan bli løst. Videre bes interessenter om uforpliktende å estimere pris per kvadratmeter basert på en leieperiode på 5 år, med opsjon på 2 ganger 1 år. Det opplyses at politiet ikke er mva-pliktige eller frivillig registrert i merverdiavgiftregisteret.

Tegninger/prospekt og tilhørende dokumenter sendes på e-post til Politiets Fellestjenester, v/ Sandra.Bjordam.Lauritzen@politiet.no.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til: Sandra.Bjordam.Lauritzen@politiet.no (tlf. 974 29 009).

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no eller tlf. 400 33 544.