Interessenter anmodes herved om å melde sin interesse.

Ønsket beliggenhet er Vinstra sentrum eller tilstøtende område, primært på vestsiden av Lågen.

Lokalene bør holde en alminnelig god kontorstandard og være sikkerhetsmessig egnet for politiets virksomhet. Lokalene bør være funksjonelle, universelt utformet og energieffektive, samt ha en effektiv arealutnyttelse med god fleksibilitet, egnet både for landskap, støtterom og møterom.

Det søkes lokaler som har god tilgjengelighet for publikumstjenester, med nærhet til offentlig kommunikasjon, og som er godt tilrettelagt for politiets operative virksomhet. Det bør være hensiktsmessige parkeringsmuligheter for politiets kjøretøy, herunder innvendig parkering. Det bør være god adkomst til omkringliggende veinett.

Innleieprosessen følger instruks for håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Markedsundersøkelsen vil være retningsgivende for valg av videre strategi. For det tilfelle at man beslutter å gjennomføre en innleieprosess, vil aktuelle interessenter bli invitert med videre i prosessen og få oversendt politiets konkurransegrunnlag for utarbeidelse av tilbud.

Interessenter bes melde inn alternativer for aktuell lokasjon innen 10.02.2023 ved å sende inn prospekt for aktuelle lokaler, hvor det redegjøres for overnevnte føringer. I tillegg bes interessenten om uforpliktende å estimere pris pr. kvadratmeter for ordinære kontorlokaler basert på en leieperiode på 10 år med opsjon på 2 ganger inntil 5 år. Det gjøres oppmerksom på at politiet ikke er MVA-pliktige.

Informasjon om forslag til lokasjon sendes på epost til Politiets Fellestjenester, v/ Kine Storsveen: Kine.Masoval.Storsveen@politiet.no.

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no eller tlf. 400 33 544.