Vest politidistrikt søker nye lokaler for politihus i Bergen, som er hovedsete for distriktet. I tillegg til å være et hovedkontor som huser politimesteren, vil lokalene inneholde funksjonelle enheter, arrest, operasjonssentral og Bergen sentrum politistasjon.

Lokalene kan være nye eller rehabiliterte. Lokalene må holde en alminnelig god kontorstandard og være sikkerhetsmessig egnet for politiets virksomhet. De må være funksjonelle og ha en effektiv arealutnyttelse med god fleksibilitet.

Politiet har estimert et totalbehov på ca. 20 000 m2 BTA, med mulighet for opp- og nedskalering.

Ca. 50% utgjør kontorfunksjoner basert på et aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept uten særlige sikkerhetskrav. De øvrige ca. 50% skal dekke areal til brukerspesifikke funksjoner hvor arealene vil kunne kreve noe utvidet sikring. I dette arealet inngår bl.a. avhørsrom, arrest og garasje for politiets tjenestebiler.

Politiets operative virksomhet krever at lokalene har god tilgjengelighet. Det er blant annet behov for to separate inn- og utkjøringer og to separate inn- og utkjøringsakser. Det er behov for innvendig parkering for ca. 50 av politiets kjøretøy. Det vil kunne være behov for noe parkeringsareal for politiets øvrige kjøretøy.

Politiets virksomhet krever at lokalene er tilgjengelige, og beliggenhet i nærheten av kommunikasjonsknutepunkt tillegges vekt.

Ønsket beliggenhet for nytt politihus er primært innenfor Bergen sentrum politistasjons distrikt. Områder nord og sør for randsone, vist på vedlagt bilde nederst på denne siden vil også bli vurdert.

Lokalene ønskes innflyttingsklare senest innen årsskiftet 2027/2028.

Innleieprosessen vil følge instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor.

Basert på evaluering av interessentene vil de aktørene som er aktuelle bli invitert til å inngi konkrete tilbud. For nybygg må grensesnitt mot bygg/anleggskontrakt vurderes mot anskaffelsesregelverket.

Ved vurderingen av de enkelte prospekter, vil det i tillegg til pris og lokalisering, legges vekt på gode funksjonelle lokaler samt hensynet til effektiv utrykning, sikkerhet, publikumstilgjengelighet, nærhet til kollektivtransport mm. (listen er ikke uttømmende).

Interessenter bes melde inn sitt alternativ innen 20. februar 2023 ved å sende inn prospekt for planlagte og prosjekterte lokaler, hvor det redegjøres for overnevnte føringer.

I tillegg bes interessentene om uforpliktende å estimere pris pr. kvadratmeter for ordinære kontorlokaler basert på en leieperiode på 10 år med opsjon på 2 ganger inntil 5 år. Det gjøres oppmerksom på at politiet ikke er MVA-pliktige.

Prospekt, tilbyderskjema og tilhørende dokumenter skal sendes til Politiets Fellestjenester, v/Espen Holm Jensen, Postboks 8031 Dep 0030 Oslo eller til følgende e-post: Espen.Holm.Jensen@politiet.no

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no eller tlf. 400 33 544.

Ønsket beliggenhet for nytt politihus i Bergen: