Politiet på karrieredagene ved NTNU

  • Hvor: NTNU Gløshaugen i Trondheim
  • Når: 18. september, kl. 10:00–15:00

Mer grenseoverskridende kriminalitet og rask teknologisk utvikling stiller krav til politiets evne til å tilpasse seg et stadig endret trusselbilde. Politiet trenger ny kompetanse for å løse disse utfordringene.

På årets karrieredag ved NTNU 18. september retter vi oss mot teknologer. På politiets stand vil du møte ansatte som jobber med digitalt politiarbeid og utvikling av digitale løsninger som er avgjørende for å løse vårt samfunnsoppdrag.

Om politiet

Politi- og lensmannsetatene er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Etaten har over 16 000 ansatte og består i dag av Politidirektoratet, tolv politidistrikt, fem særorganer og fire andre underliggende enheter med spesialoppgaver.

Politiet skal utvikle mer med egne ressurser

Rask utvikling av sikre digitale løsninger vil være svært viktig for politiets evne til å realisere målene som ligger i politiets strategi fram mot 2025.

Politiet skal derfor styrke sin evne til å gjøre mer av IKT-utviklingen selv. Dette gjelder særlig digitale løsninger innen forebygging, beredskap, straffesaksbehandling og etterretning. Dette er strategisk viktig kompetanse for politiet. Tjenestene er særegne og det finnes lite ferdige løsninger og tilgjengelig kompetanse i markedet.

Utvikling av felles digitale løsninger i politiet bidrar til standardisering av verktøy og prosesser, og til å gjøre politiets tjenester mer tilgjengelige for innbyggere og virksomheter. Deling av informasjon på tvers av arbeidsprosesser, virksomhetsområder og enheter vil bidra til at politiet kan jobbe enda mer kunnskapsbasert, evner å ligge i forkant av kriminaliteten og etterforsker og oppklarer kriminelle forhold.

Politiets IKT-tjenester (PIT) er totalleverandøren av IKT-tjenester i politiet, med ansvar for forvaltning av IKT i politi- og lensmannsetaten. Politiets IKT-tjenester er underlagt Politidirektoratet.

Les mer om PIT.

Politiets fellestjenester (PFT) er politiets nasjonale kompetanse og servicesenter innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom, lønn og regnskap, anskaffelser og juridisk rådgivning. Virksomheten er underlagt Politidirektoratet.

Les mer om PFT.

Politidirektoratet (POD) er et forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Direktoratet har ansvaret for faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og særorganene i politiet.

Les mer om POD.

Søk jobb i politiet

Mennesker er politiets viktigste faktor, og vi er stadig på jakt etter kloke hoder med ny og oppdatert kompetanse fra høgskoler og universiteter.

Ledige stillinger