Klage på politiets tjenesteutøvelse

Mener du at politiet har gjort en feil uten at det er gjort straffbare forhold, kan du sende en klage til politimesteren i politidistriktet der hendelsen skjedde.

Politimesteren avgjør klagesaken og sender deg et begrunnet svar. Det skal fremgå av svaret om politimesteren er enig eller ikke i at det har skjedd noe kritikkverdig fra politiets side.

Saksbehandlingstiden skal ikke overskride en måned. Hvis det tar lenger tid, skal du få beskjed om dette.

Hvis du ikke er enig i politimesterens vurdering og avgjørelse, kan du be politidistriktet sende klagen din videre til Politidirektoratet.

Anmelde ansatte i politiet eller påtalemyndigheten

Hvis du mener at ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten, kan du anmelde forholdet til Spesialenheten for politisaker.

Klage på etterforskning av straffesaker

Klager på etterforskning av straffesaker blir behandlet av påtalemyndigheten, det vil si politiet, statsadvokaten eller Riksadvokaten.

Hvis du har spørsmål om klage på etterforsking av straffesaker, kan du kontakte politiet der du bor.