Tjenestekontor

Hensikten med felles tjenesteplanlegging er å fordele personellressurser og sørge for at politiet har folk på rett sted til rett tid.