Politiets evne til å levere en bedre polititjeneste vil øke utover i reformen. Fra 2018 er målet at politiet vil høste større gevinster av de tidlige årenes endringsarbeid. Det innebærer at nye måter å jobbe på, og nye arbeidsverktøy, gir større løft i kvaliteten på polititjenesten.

Viktig utviklingsarbeid vil pågå løpende på tvers av reformens faser. For eksempel utvikling av kultur og ledelse, samt utvikling av samarbeid med kommunene.

Fase 1: Etablere fundament

  • Etablere nye politidistrikter, med likere organisering og felles krav til hvordan polititjenesten skal utføres
  • Etablere felles administrative støttetjenester (IKT, eiendom, anskaffelser, lønn og regnskap)
  • Utvikle og starte innføring av nye arbeidsmetoder, blant annet politiarbeid på stedet
  • Utvikle bedre systemer for kunnskapsdeling og læring på tvers
  • Utvikle bedre styring og ledelse

Fase 2: Realisere muligheter

  • Ta i bruk nye arbeidsmetoder og utnytte mulighetene i ny organisering til å videreutvikle kvalitet og effektivitet i polititjenestene
  • Fasen vil preges av endring i arbeidsmetoder og digitalisering for å utnytte moderne teknologi i politiets arbeid

Fase 3: Høste gevinster

  • I årene 2018-2020 skal kvaliteten og effektiviteten i polititjenesten økes vesentlig. Målene for nærpolitireformen er i ferd med å bli innfridd etter hvert som vi nærmer oss 2020