Vårt oppdrag er å sørge for at politiet får gode administrative tjenester og produkter. PFT skal være en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom økt innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger

 PFT holder til på Majorstuen i Oslo, Gran kommune på Hadeland, og i Kristiansund. I tillegg har PFT ansatte som jobber lokalt i alle politidistrikt. Totalt er vi ca 430 ansatte.

Våre avdelinger og tjenesteområder

Politiets fellestjenester (PFT) skal bidra til en stadig bedre tjenesteproduksjon i politiet. PFT leverer produkter og tjenester til alle som er ansatt i politiet, i tillegg til kriminalomsorgen og tolletaten. PFT sørger for at leveransene fungerer og bruker markedet aktivt for å oppnå de beste løsningene. Der det er mest hensiktsmessig og effektivt står PFT selv for tjenesteproduksjonen.

PFT er ansvarlig for anskaffelser i politiet og fremskaffer gode produkter og tjenester til de ansatte. PFT leverer også hensiktsmessige bygg og anlegg til alle politidistrikt, med tilhørende driftstjenester. Innenfor fagområdene lønn og regnskap sørger PFT for standardiserte og kostnadseffektive tjenester.

Materiellavdelingen er politiets nasjonale kompetansesenter innen materiell og logistikk, og leverer materiell til hele politi- og lensmannsetaten. I tillegg leverer vi materiell til Kriminalomsorgen, Tollvesenet og Den Høyere påtalemyndighet.

Vår oppgave er først og fremst å sørge for at politiet har hensiktsmessig materiell. I tett samarbeid med brukerne utvikler vi materiell til bruk i politiets arbeid med å bekjempe og forebygge kriminalitet.

Det stilles høye krav til politiets materiell. Vi følger den teknologiske utviklingen med stor interesse og samarbeider med internasjonale aktører, både private og offentlige. Vi gjør også egen produktutvikling.

Materiellavdelingen har totalansvar for drift og forvaltning innenfor følgende materiellområder:

 • Uniformer/bekledning
 • Transportmidler (for eksempel biler og motorsykler)
 • Våpen og ammunisjon (for eksempel pistoler)
 • Trafikkteknisk (for eksempel laser)
 • Kriminalteknisk (for eksempel sporsikringssett)
 • Vernemateriell (for eksempel skuddbeskyttende vester)

Materiellavdelingen er lokalisert på Jaren i Gran kommune på Hadeland.

Politiets Fellestjenester skal levere effektive eiendomstjenester til hele politiet tilpasset brukernes behov.

Eiendomsutvikling

 • Hovedoppgavene innen eiendomsutvikling er knyttet til større ombyggingsprosjekter, nybygg og anskaffelse av bygg og eiendommer for hele politiet.
 • Til en hver tid har Politiets Fellestjenester mange ulike prosjekter og oppdrag.
 • Politiets Fellestjenester har ansvar for inngåelse av politiets nye leiekontrakter i samtlige politidistrikter og særorganer.
 • Dette gir en mer enhetlig og standardisert tilnærming til prosjekter og inngåelse av leieavtaler som vil bidra til enklere forvaltning.

Service, drift og forvaltning

Ansvaret for de fleste service-, drifts- og forvaltningstjenestene knyttet til etatens eiendomsmasse (Facility Management) er overført fra politidistrikter og særorganer til Politiets Fellestjenester i perioden 2017 til 2018.

De fleste tjenester som kantine, renhold og drift er stedsavhengige og leveres lokalt, mens styring og koordinering skjer sentralt.

Som intern leverandør til politiet vil Politiets Fellestjenester være i tett dialog med politidistrikter og særorgan for å finne fram til de beste løsningene. Politiets Fellestjenester vil opptre som en profesjonell leverandør og bestiller i markedet og sikre politiet gode avtaler for å understøtte politiets operative virksomhet.

Ved å samle disse oppgavene i Politiets Fellestjenester vil politidistrikt og særorgan få bedre mulighet til å rendyrke politioppgavene. Endringen vil føre til kostnadseffektiv drift av politiets eiendommer med riktig og standardisert tjenestekvalitet.

Politiets Fellestjenester er politiets kompetansemiljø innen offentlige anskaffelser.

Vi utfører følgende tjenester for politi- og lensmannsetaten:

 • planlegge og gjennomføre større anskaffelser av utstyr og tjenester, og sikrer at disse blir utført effektivt og i henhold til kravspesifikasjoner og gjeldende regelverk
 • bistå med innkjøpsfaglig kompetanse i anskaffelser for politidistrikt og særorgan
 • yte juridisk bistand innenfor offentlige anskaffelser i hele etaten

Politiets kompetansesenter for lønn og regnskap leverer lønn- og regnskapstjenester til alle politidistrikt. Fra sommeren 2018 leverer senteret lønn- og regnskapstjenester til hele politietaten. Senteret ligger i Kristiansund og ble etablert 1.1.17.

Samlingen av lønn- og regnskapstjenester gir bedre kvalitet på tjenestene gjennom standardisering og oversiktlighet. Senteret skal:

 • utføre regnskaps- eller lønnsoppgaver i henhold til leveranseavtale til rett tid og til riktig kvalitet
 • utføre effektiv internkontroll i lønn- og regnskapsprosesser
 • bidra til standardisering og kontinuerlig forbedring i prosessene
 • arbeide med effektivisering og videreutvikling av tjenestene
 • være et solid fagmiljø med høyt kundefokus

Administrative støttefunksjoner organiseres slik at de på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte underbygger politiets kjerneoppgaver.

Dokumenter