Oslo politidistrikt søker nye lokaler for politistasjon for Enhet Øst og Hundetjenesten. Enhet Øst dekker et av Oslos mest befolkningstette områder, med yttergrensene Holmlia og Groruddalen. Hundetjenesten med sine tjenestehunder dekker hele Oslo Politidistrikt.

Det ønskes leid anslagsvis 8 500 - 12 000 kvm brutto med mulighet for utvidelse, i rehabiliterte eller nye lokaler. Lokalene må holde en alminnelig god kontorstandard og være sikkerhetsmessig egnet for politiets virksomhet. Lokalene må inneha fleksible og funksjonelle arealer med en effektiv arealutnyttelse for å kunne ivareta politiets samfunnsoppdrag og understøtte politiets operative virksomhet, herunder hensynet til effektiv utrykning.

Lokalene bør ha gode parkeringsmuligheter for publikum, både for biler inkl. HC-parkering og sykler, eller mulighet for offentlig parkering i nærheten. Det må være innvendig parkering for politiets utrykningskjøretøy og mulighet for å etablere politispesifikke funksjoner i mørke arealer. I tillegg må det være mulighet for parkering for politiets øvrige kjøretøy, enten i carport eller innvendig.

Hundetjenesten ønsker å leie anslagsvis 1 500 – 2 000 kvm med noe uteareal for lufting/trening av hundene.

For lokalisering anses aksen som strekker seg langs E-6, med ytterpunktene Bryn, Alna, Bjerke, Økern som aktuelt område. Også områder i randsonen langs denne aksen vil bli vurdert.

Ved vurdering av de enkelte lokasjoner, vil det blant annet bli lagt vekt på hensynet til effektiv utrykning, sikkerhet, nærhet til kollektivtransport m.m. (listen er ikke uttømmende).

Lokalene ønskes innflyttingsklare innen 01.10.2023.

Innleieprosessen følger statens instruks for leie av lokaler, som blant annet stiller krav til at det avholdes konkurranse. Aktuelle interessenter vil bli invitert med videre i en konkurranse, forutsatt besluttede myndigheters godkjenning.

Interessenter bes å sende inn forslag til lokaler, hvor det redegjøres for overnevnte føringer, innen fredag 27. september 2019. Interessentene bes uforpliktende om å estimere pris pr. kvadratmeter for ordinære kontorlokaler for en 10 års kontrakt.

Forslag til lokasjon med eventuelle tilhørende dokumenter sendes til Politiets Fellestjenester v/Anne Siri Røthe, på e-post; anne.siri.rothe@politiet.no

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til ovennevnte.

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no eller tlf. 400 33 544.