Interessenter anmodes herved om å melde sin interesse for å utrede alternativer til tilleggslokaler for politiet i Lillestrøm og omegn.

Øst politidistrikt søker fleksible og energieffektive kontorlokaler til politiet i Lillestrøm og omegn.

Det ønskes leid anslagsvis 1600-2400 kvm brutto (ekskl. garasjeanlegg og parkering).

Tilbudte lokaler bør ligge i nærhet av kollektivtransport med god kommunikasjon til Lillestrøm sentrum.

Lokalene må holde en alminnelig god kontorstandard, være funksjonelle og ha en effektiv arealnyttelse med god fleksibilitet, herunder mulighet for åpne løsninger, cellekontor og møterom.

Lokalene ønskes innflyttingsklare senest medio august 2021.

Innleieprosessen følger statens instruks for leie av lokaler. Aktuelle interessenter vil ved beslutning om å gjennomføre en tilbudskonkurranse bli invitert med videre i prosessen.

Interessenter bes å melde inn sitt alternativ innen 31.08.2020 ved å sende inn prospekt for planlagte tilbudte lokaler, hvor det redegjøres for overnevnte føringer. I tillegg bes interessenten om uforpliktende å estimere pris pr kvadratmeter for ordinære kontorlokaler basert på en leietid på 8 år.

Prospekt og tilhørende dokumenter skal sendes til:
Politiets Fellestjenester, v/Kristian Ulriksen        
e-post: kristian.ulriksen@politiet.no

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til:
Kristian Ulriksen, Politiets fellestjenester, Eiendom
Epost: kristian.ulriksen@politiet.no

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no eller tlf. 400 33 544.