Interessenter anmodes herved om å melde sin interesse.

Ønsket beliggenhet for politistasjon er sentralt på Karmøy, primært i områdene Veakrossen, Bygnes og Kopervik.

Lokalene må holde en alminnelig god kontorstandard og være sikkerhetsmessig egnet for politiets virksomhet. Lokalene må være funksjonelle og ha en effektiv arealutnyttelse med god fleksibilitet, egnet for både landskap, stillerom og møterom. Det er politiets arbeidsplasskonsept som vil bli lagt til grunn ved utforming av lokalenes romplan. Lokalene skal som minimum ha egen inngang med skranke for publikumsmottak.

For å tilfredsstille tilgjengelighet for publikum og politiets operative virksomhet må lokalene ha god tilgjengelighet og parkeringsmuligheter samt tilfredsstille kravene til universell utforming. Det må være innvendig parkering for ca. 6-8 av politiets kjøretøy med separat utkjøring/port.

Lokalene ønskes innflyttingsklare senest innen utgangen av Q1 2023.

Innleieprosessen vil følge instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Aktuelle interessenter vil bli invitert med videre i prosessen, forutsatt besluttende myndigheters godkjenning.

Interessenter må melde inn sitt alternativ innen 25.08.2021 ved å sende inn prospekt for planlagt tilbudte lokaler, hvor det redegjøres for overnevnte føringer. I tillegg bes interessenter om uforpliktende å estimere pris per kvadratmeter for ordinære kontorlokaler basert på en leieperiode på 10 år.

Prospekt og tilhørende dokumenter skal sendes til Politiets Fellestjenester, v/Merete Nybak, e-post: merete.nybak@politiet.no.

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no eller tlf. 400 33 544.