Interessenter anmodes herved om å melde sin interesse for ny leieavtale for politistasjon i Harstad.

Det søkes etter fleksible og energieffektive lokaler for politistasjonen. Det ønskes leid anslagsvis ca. 2500 m2 – 3500 m2. Ønsket beliggenhet er i området fra Trondenes i nord til Stangnes i sør, med nærhet til riksveg 83 og Hagebyvegen. Beliggenhet i tilstøtende områder vil også kunne vurderes.

Lokalene må holde en alminnelig god kontorstandard, være funksjonelle og ha en effektiv arealutnyttelse med god fleksibilitet.

Lokalene bør ha god tilgjengelighet for å tilfredsstille publikum og politiets operative virksomhet. Lokalene bør videre ha gode parkeringsmuligheter for publikum, både for parkering av biler og sykler og tilfredsstille kravene til universell utforming. Det vil bli stilt krav til innvendig parkering for deler av politiets kjøretøy.

Lokalene må være innflyttingsklare senest i løpet av 4.kvartal i 2024.

Innleieprosessen følger statens instruks for leie av lokaler. Markedsundersøkelsen vil være retningsgivende for valg av videre strategi for anskaffelse av leide arealer. For det tilfelle at man beslutter å gjennomføre en konkurranse vil utvalgte interessenter bli invitert med videre i prosessen.

Interessenter må melde inn sitt alternativ innen 26.2.2021 ved å sende inn prospekt for planlagt tilbudte lokaler, hvor det redegjøres for overnevnte føringer. I tillegg bes interessenten om uforpliktende å estimere pris pr kvadratmeter for ordinære kontorlokaler basert på en leieperiode i utgangspunktet 15 år med opsjon på inntil 2x5 år. Det gjøres oppmerksom på at politiet ikke er mva pliktige.

Prospekt og tilhørende dokumenter sendes på epost til Politiets Fellestjenester, v/ Emelie Bottheim Bull.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til:

Emelie Bottheim Bull, anskaffelsesleder– Eiendom,
Politiets Fellestjenester, Anskaffelser & Juridisk
Epost: Emelie.Maria.Josefin.Bottheim.Abrandt@politiet.no

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no eller tlf. 400 33 544.