Interessenter anmodes herved om å melde sin interesse.

Ønsket beliggenhet for lensmannskontoret er primært sentralt i eller ved Røros.

Lokalene må holde en alminnelig god kontorstandard og være sikkerhetsmessig egnet for politiets virksomhet. Lokalene må være funksjonelle og ha en effektiv arealutnyttelse med god fleksibilitet, egnet for både landskap, møterom og celler. Lokalene skal som minimum ha skranke for publikumsmottak, spiserom (evt. tilgang til felles kantine), samt ha et eget server/patcherom.

For å tilfredsstille tilgjengelighet for publikum og politiets operative virksomhet må lokalene ha god tilgjengelighet, og tilfredsstille kravene til universell utforming. Lokalene skal ha gode parkeringsmuligheter for publikum. Det må være innvendig parkering for 3-5 av politiets kjøretøy, med separat utkjøring/port.

Lokalene bør være innflyttingsklare senest i løpet av vår/sommer 2023.

Innleieprosessen vil følge instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Aktuelle interessenter vil bli invitert med videre i prosessen, forutsatt besluttende myndigheters godkjenning.

Interessenter må melde inn sitt alternativ innen 14.05.2021 ved å sende inn prospekt for planlagt tilbudte lokaler, hvor det redegjøres for overnevnte føringer. I tillegg bes interessenter om uforpliktende å estimere pris per kvadratmeter for ordinære kontorlokaler , i første omgang basert på en leieperiode på 10 år med mulighet for forlengelse.  

Prospekt og tilhørende dokumenter skal sendes til Politiets Fellestjenester, v/Sondre Johannessen, e-post: Sondre.Johannessen@politiet.no .

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til:

Sondre Johannessen, Politiets Fellestjenester, tlf.: 45 44 78 74.

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no eller tlf. 400 33 544.