Vårt mål er hele tiden er å sørge for sikker og stabil drift slik at politiet har pålitelige IKT-løsninger tilgjengelig i sitt arbeid med å forebygge og bekjempe kriminalitet. IKT spiller en sentral rolle i å understøtte politiets virksomhet og skal bidra til å avdekke og oppklare kriminalitet, i tillegg til å gi bedre kommunikasjon med og tjenester til publikum.

IKT er et hovedsatsningsområde i politiet, og det pågår et omfattende utviklingsarbeid i etaten. Politiets IKT-tjenester er en sentral bidragsyter i dette arbeidet, hvor målet på sikt er at politiet gjennom nye verktøy og arbeidsformer skal bli mer tilgjengelig, effektivt og fleksibelt.

Vi leverer og drifter komplekse løsninger på en rekke ulike felt:

  • Politiets sambandsløsninger.
  • Våre kjernesystemer er det området hvor vi leverer de mest sentrale tjenestene med tilhørende applikasjoner som politiet benytter i sitt daglige arbeid. Eksempler her er straffesak, politioperative systemer, etterretning og beredskap.
  • Norge er i dag medlem av Schengen og har en rekke forpliktelser knyttet til håndtering av inn- og utreise til landet vårt. Innen dette området faller internasjonalt tjenesteområde, grensekontroll, utlendingsforvaltning og ID-forvaltning.
  • Politiet har til daglig også behov for en rekke administrative støttesystemer i sitt arbeid. Politiets IKT-tjenester utvikler, drifter og forvalter systemer knyttet til saksbehandling, turnusplanlegging, internett, intranett, lokale applikasjoner og office-produkter for å nevne noen.
  • For å tilgjengeliggjøre og sørge for en mest mulig optimal drift har Politiets IKT-tjenester ansvaret for all infrastruktur i hele politinettet. Vi drifter i alt 17.000 brukere og i overkant av 150 systemer.

Politiets IKT-tjenester har en egen utviklingsavdeling, men benytter seg også av tjenester i markedet der dette er naturlig og i tråd med de retningslinjer som gjelder.

Last ned