Avdelingene i Politidirektoratet

Beredskapsavdelingen vil ha ansvaret for å utvikle etaten innen beredskap- og sikkerhetsområdet og har et særlig ansvar for at det er etablert en tilfredsstillende beredskap og krisehåndteringsevne i politiet. Dette gjennomføres gjennom å være premissgiver og sette retning for utviklingen av de ulike fagområdene både mot departementet og mot underliggende enheter.

Beredskapsavdelingen skal foreslå mål og følge opp resultater innenfor sine ansvarsområder. Styringsavdelingen skal ha det overordnede ansvaret for virksomhetsstyringen av underliggende enheter. I tillegg vil avdelingen ha ansvaret for å samordne og koordinere ved større hendelser og kriser både innad i etaten, med sentrale samvirkeaktører og Justis- og beredskapsdepartementet. Avdelingen vil også ha ansvaret for å ivareta overordnet ansvar for politiets internasjonale engasjementer, utlendings- og grensekontrolloppgavene.

Hovedansvarsområder:

 • Beredskap og krisehåndtering
 • Sikkerhet
 • Politioperativt
 • Internasjonalt samarbeid
 • Grensekontroll
 • Utlending

Beredskapsavdelingen består av seks seksjoner:

 • Plan- og øvingsseksjonen
 • Beredskapsseksjonen
 • Sikkerhetsseksjonen
 • Politioperativ seksjon 
 • Internasjonal seksjon
 • Grense- og utlendingsseksjonen

Politifagavdelingen vil ha ansvaret for å utvikle etaten innen hovedansvarsområdene kriminalitetsforebygging, etterretning, straffesak, forvaltning, sivil rettspleie og ID. Dette gjennomføres gjennom å være premissgiver og sette retning for utviklingen av de ulike fagområdene både mot departementet og mot underliggende enheter.

Politifagavdelingen skal foreslå mål og følge opp resultater innenfor sine ansvarsområder. Styringsavdelingen skal ha det overordnede ansvaret for virksomhetsstyringen av underliggende enheter.

Hovedansvarsområder:

 • Kriminalitetsforebygging
 • Etteretning
 • Straffesaksbehandling
 • Forvaltning og sivil rettspleie
 • ID

Politifagavdelingen består av fire seksjoner:

 • Forebyggings- og etteretningsseksjonen
 • Straffesaksseksjonen
 • Sivil rettspleie- og forvaltningsseksjonen
 • ID-seksjonen

Styringsavdelingen vil ha ansvaret for å iverksette de strategiske føringene og flerårige virksomhetsplanene gjennom økonomi- og virksomhetsstyring av etaten.

Dette innebærer at de har et overordnet ansvar for styringen av underliggende enheter. Avdelingen har et ansvar for å koordinere faglig input fra de andre avdelingene slik at dette kommer til uttrykk gjennom virksomhetsstyringen. Avdelingen vil også ha ansvaret for prosjektcontrolling, internkontroll og risikostyring.

Styringsavdelingen består av to seksjoner:

 • Styringsseksjonen 
 • Økonomiseksjonen

Virksomhetsutviklingsavdelingen vil bidra til å realisere virksomhetsstrategien og flerårig virksomhetsplan ved å gjennomføre analyser, bidra til virksomhetsutvikling gjennom støtte til utvelgelse av riktige endringsinitiativ, styre utviklingen av digitale løsninger, koordinere endringsinitiativ i etaten, og støtte prosjektgjennomføring og innføring av endringer i etaten. Informasjonsforvaltning vil også inngå som en del av analyseenheten i avdelingen.

Avdelingen vil være en pådriver for digitaliseringen av politiet og eier politiets digitaliseringsstrategi og IKT-strategi. Avdelingen har også ansvaret for arkitekturstyring i utvikling av politiets tjenester og at politiet jobber systematisk med innovasjon i utvikling av tjenestene.

Avdelingen vil ha ansvaret for IKT-forvaltningsmodell (videreutvikling av denne i forbindelse med nye leveransemodeller).

Hovedansvarsområder:

 • Analyse og informasjonsforvaltning
 • Virksomhetsutvikling (og digitalisering)
 • Virksomhetsarkitektur
 • Målbilder og veikart for utvikling av politiets tjenester
 • Digital reguleringsplan (informasjons-, applikasjons- og teknologi- og infrastrukturlandskap)
 • Strategisk styring av IKT-funksjonen i hele politiet
 • Innovasjonsledelse
 • Sekretariat for porteføljestyret og fremdriftsstyret
 • Gjennomføre sentrale prosjekter og utrulling/innføring/gevinstrealiseringstiltak av disse
 • Styring og oppfølging av Nærpolitireformen (frem mot 2020).

Virksomhetsutviklingsavdelingen består av tre seksjoner:

 • analyseseksjonen
 • innovasjonsseksjonen
 • innføringsseksjonen

HR og HMS-avdelingen vil ha ansvaret for å utvikle etaten innen hovedansvarsområdene HR, HMS og arbeidsrett. Dette gjøres gjennom å være premissgiver og sette retning for utviklingen av disse fagområdene. HR og HMS-avdelingen skal foreslå mål og følge opp resultater innenfor sine ansvarsområder.

Styringsavdelingen skal ha det overordnede ansvaret for virksomhetsstyringen av underliggende enheter. Avdelingen har også ansvaret for interne HR og HMS-oppgaver for POD.

HR og HMS-avdelingen består av tre seksjoner:

 • Arbeidsrettsseksjonen
 • HR-seksjonen
 • HMS-seksjonen

 

Politidirektørens stabsfunksjoner

Kommunikasjonsstaben har overordnet ansvar for å utvikle kommunikasjons-strategi og kanalstrategi, samt ivareta mediehåndtering og krisekommunikasjon for både POD og etaten.

Hovedansvarområder:

 • kommunikasjons- og kanalstrategi
 • endringskommunikasjon
 • digitale kommunikasjonskanaler
 • medier og historiefortelling
 • krisekommunikasjon

Kommunikasjonsstaben består av to seksjoner:

 • kommunikasjonsseksjonen
 • medieseksjonen

 

Formålet med administrasjons- og ledelsesstaben er å ivareta en helhetlig organisasjonsforvaltning i POD gjennom drifts-, arrangements- og lederstøtteoppgaver.

Hovedansvarsområder:

 • Ledelsesstøtte til politidirektør og assisterende politidirektør, samt ledergruppen.
 • Tjenesteavtaler med PIT og PFT for leveranser til POD
 • Konferanse- og møtetilrettelegging
 • Intern arkivtjeneste i POD
 • Oppdragshåndtering i POD av bestillinger fra JD
 • Velferdsarrangementer, kunst etc.

Formålet med juridisk stab er å bidra til hensiktsmessige rettslige rammebetingelser for politiet, gi avklaringer og kunnskap om regelverk og bidra til god etterlevelse og internkontroll.

Hovedansvarsområder:

 • juridisk bistand
 • juridisk kvalitetskontroll og arbeidsprosesser knyttet til regelverk
 • juridisk opplæring og kompetanseheving
 • regelverksutvikling og høringssaker
 • erstatningssaker og stevninger
 • virksomhetsovergripende juridiske områder (herunder personvern, innsyn/offentlighet, taushetsplikt)
 • klagesaksbehandling innenfor egne ansvarsområder
 • oppfølging av juridiske stabsfunksjoner i distriktene

Formålet med strategistaben er at den skal lede langtidsplanlegging på etatsnivå, drive faglig rådgivning om etatens langsiktige utvikling i samspill med justis- og beredskapsdepartementet og ivareta direktoratets ansvar for overordnede organisatoriske spørsmål i etaten.

Hovedansvarsområder:

 • virksomhetsstrategi
 • overordnet målbilde og flerårig virksomhetsplan
 • overordnede organisasjonsstrukturelle spørsmål (herunder delegerte fullmakter under politiloven §16 og 17)

Internrevisjonen skal påse at etaten drives etter styringsprinsipper for statlige virksomheter, og regelverket for økonomistyring i staten. Målet er å forbedre etatens drift.

Hovedoppgaver:

 • gjøre objektive og uavhengige vurderinger av om det er god nok styring og kontroll i systemer, prosesser og på enkeltområder
 • undersøke om regelverk og kvalitetskrav etterleves
 • om ressursene brukes effektivt
 • om etaten når sentrale mål på ulike områder
 • gi råd om forbedringer i systemer, prosesser og andre områder