Avdelingene i Politidirektoratet

Avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring er ansvarlig for strategisk planlegging, økonomi- og virksomhetsstyring i politi- og lensmannsetaten.

Avdelingen har som oppgave å tilrettelegge for, og følge opp at etaten innfrir overordnede mål og forventinger, både på kort og lang sikt.

Dette gjør avdelingen gjennom å bidra til at hele POD arbeider med utgangspunkt i samme forutsetninger, rammer og overordnede mål. Og gjennom å drive de sentrale plan-, økonomi- og styringsprosessene ut mot ytre etat og opp mot departementet.

Avdelingen består av fem seksjoner:

 • Plan og utviklingsseksjonen
 • Seksjon for porteføljestyring
 • Analyseseksjonen
 • Seksjon for styring og implementering
 • Felles kompetanse og serviceseksjon

Politifagavdelingen skal ivareta den strategiske faglige styringen og ledelsen av politiet innenfor sine fagområder - etterretning, forebygging, straffesak og forvaltning, herunder utlendingsforvaltning.

Til avdelingen ligger også et overordnet ansvar for internasjonalt politi- og grensekontrollsamarbeid. IDeALT-programmet som har ansvar for prosjekter som skal støtte politiets arbeid med å forebygge og bekjempe kriminalitet hvor falsk ID og misbruk av ID inngår, er også plassert i Politifagavdelingen.

Gjennom overordnet og helhetlig styring, prioritering og oppfølging skal avdelingen sikre rammebetingelser og nødvendig utvikling i politiet slik at samfunnsoppdraget løses effektivt og med god kvalitet.

Avdelingen består av seks seksjoner:

 • Internasjonal seksjon
 • Seksjon for straffesak
 • Seksjon for etterretning og forebygging
 • Juridisk forvaltningsseksjon
 • Grense- og utlendingsseksjon
 • Seksjon for prosess og lederstøtte

Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering skal styrke politi- og lensmannsetatens arbeid, nettopp med politiberedskap og krisehåndtering.

Avdelingen er ansvarlig for samhandling med øvrige samfunnsaktører innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Fagområdene omfatter blant annet krisehåndtering og kriseplanverk, instrukser og retningslinjer samt nasjonale beredskapsressurser.

Politiets situasjonssenter (PSS) skal ivareta Politidirektoratets operasjonelle rolle ved alvorlige hendelser og krisehåndtering uten å overta rolle, ansvar eller oppgaver fra politidistriktenes operasjonssentraler. Situasjonssenteret skal blant annet ha døgnkontinuerlig oversikt over ulike hendelser, formidle informasjon til samvirkeaktører, være kontaktpunkt knyttet til beredskap, sikkerhet, kriser og alvorlig hendelser.

Avdelingen består av tre seksjoner:

 • Politioperativ seksjon
 • Beredskapsseksjon
 • Plan- og sikkerhetsseksjon

Avdelingen skal være politietatens kompetansesenter innen HR og HMS. Den skal bidra til å oppfylle Politidirektoratets og etatens samfunnsoppdrag ved å rekruttere, utvikle og beholde kritisk kompetanse og kapasitet.

Avdelingen skal bistå, rådgi og lære opp ledere og ansatte innen operativ og strategisk HR, HMS og ulike arbeidsrettslige tema, samt gi bistand og rådgivning innen organisasjonsutvikling og omstilling.

Til avdelingens oppgaver hører også blant annet forhandling, fortolkning og opplæring i Arbeidstidsbestemmelsene (ATB) og etatens særavtaler. Utvikling og opplæring i HMS-planverk, -verktøy, -metoder, -rutiner og -prosesser, samt HMS-revisjoner, tilsyn, varslingssaker og granskninger er også blant avdelingens arbeidsoppgaver.

Avdelingen består av tre seksjoner:

 • Seksjon for arbeidsrett
 • Seksjon for HR-rådgivning og utvikling
 • Seksjon for HMS

IKT-avdelingen skal styrke Politiets samlede styring av fagområdet IKT og bidra til å muliggjøre fremtidens politi. IKT-avdelingen er premissgiver for utviklingen og styringen av IKT-fagområdet, og sikrer sammenheng mellom virksomhetens behov, prioriteringer og ressursbruk innen IKT.

Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Politiets IKT-tjenester, og skal levere IKT-tjenester som understøtter politiets behov. Andre ansvarsområder er å sørge for at det skjer en styrking av strategi og innovasjon, og for at det bygges tilstrekkelig teknologisk kompetanse slik at IKT blir et fremtidsrettet verktøy og en støtte til politiets oppgaver.

Avdelingen er ansvarlig for informasjonssikkerheten i etaten.

Avdelingen består av fire seksjoner:

 • Seksjon for strategi og virksomhetsarkitektur
 • Seksjon for portefølje og prosjekt
 • Seksjon for IKT-tjenestestyring
 • Seksjon for informasjonssikkerhet

Politidirektørens stabsfunksjoner

Kommunikasjonsfunksjonen ligger i stab hos politidirektøren. Kommunikasjonsstaben har et overordnet ansvar for intern og ekstern kommunikasjon for direktoratet og politi- og lensmannsetaten, og et strategisk ansvar for å videreutvikle og følge opp kommunikasjon som virkemiddel.

Avdelingen jobber med:

 • mediehåndtering
 • produksjon og rådgivning for internett, intranett og digitale medier i etaten
 • informasjonsfaglig rådgivning i direktoratet og i etaten
 • kriseinformasjon
 • produksjon av informasjonsmateriell
 • fagmagasinet Norsk Politi

Ledelsesstaben understøtter politidirektøren, Politidirektoratets ledergruppe og Politiets nasjonale ledergruppe.

Ledelsesstaben er ansvarlig for å påse tilrettelegging, koordinering og saksbehandling av møter, prosesser og beslutninger for direktøren, direktoratets ledergruppe og den nasjonale ledergruppen.

Staben koordinerer samhandling med Justis- og beredskapsdepartementet samt øvrige myndigheter og samarbeidspartnere.

Staben er ansvarlig for arrangementer tilknyttet direktoratets ledelse.

Juridisk stab bistår med juridisk utredning, rådgivning, kvalitetssikring og opplæring, og arbeider med regelverksutvikling, herunder koordinerer høringssaker.

Juridisk stab har i tillegg ansvar for politiregisterloven/personvernområdet, behandler klager i erstatningssaker og etter offentleglova og ivaretar statens partsansvar i saker hvor politiet blir stevnet.

Internrevisjon er politidirektørens tilsynsorgan og gjennomfører uavhengige og objektive kontrolloppgaver. Internrevisjonen gir råd til politidirektøren om utvikling og forbedring av politietatens drift, at styringssystemer etterleves som forutsatt, og at vesentlige risikoer er håndtert.