Om fondet

Indre sikkerhetsfond er en del av EUs finansieringsmekanismer på innenriksområdet for perioden 2014-2020. Hensikten med Indre sikkerhetsfond (ISF) er å:

  • fremme gjennomføringen av EUs indre sikkerhetsstrategi
  • fremme politisamarbeid på tvers av landegrensene
  • bidra til en felles forvaltning av EUs yttergrenser

Fondets målsetting er å sikre et høyt nivå av sikkerhet i Schengen-området, samtidig som det legges best mulig til rette for legitim reisevirksomhet til og fra Schengen-landene. For å oppnå dette har EU spesifisert målsetninger både på området grensekontroll og visum.

Opprettelsen av fondet

Rettsakten om Indre Sikkerhetsfond Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 515/2014 om opprettelsen av ISF – Borders and Visas av 16. april 2014 (PDF).

Midler og prosjekter

Det er ingen formell søknadsprosess for å søke midler. Forslag til nye prosjekter utarbeides og prioriteres av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Politidirektoratet, Utenriksdepartementet og Utlendingsdirektoratet.

For å være støtteberettiget må et prosjekt vise til at de støtter målene og prioriteringene i det nasjonale programmet. Kostnadene til prosjektet må ha påløpt mellom 2014 og 2022.

Det nasjonale programmet

Det nasjonale programmet beskriver tiltakene som norsk politi, som ansvarlig myndighet for grensekontroll og grenseovervåkning, og Utenriksdepartementet, som ansvarlig myndighet for visumutstedelser og visumsamarbeid, vil gjennomføre på fagfeltene grenser og visum ved hjelp av midler fra Indre Sikkerhetsfond i perioden 2014-2020. Norges nasjonale program for Indre Sikkerhetsfond 2014-2020 (PDF).

Prosjekter innen grensekontroll

Prosjektene skal bidra til en god kontroll av yttergrensene, for eksempel ved å støtte integrert grenseforvaltning og forvaltningstiltak i Schengen-området. Dette skal bidra til å stoppe ulovlig innvandring, samtidig som det legges til rette for enkel og effektiv grensepassering for legitime reisende.

Prosjekter innen visumsamarbeid

Prosjektene skal bidra til en felles visumpolitikk og tilrettelegge for legitim innreise til Schengen-land. gjennom effektiv behandling av Schengen-visum, høy kvalitet på service til visumsøkere og likebehandling av tredjelandsborgere.

Kontakt

Henvendelser om fondet rettes til Politidirektoratet.

Om Indre sikkerhetsfond på EU-kommisjonens nettsider.

Logo for EU og ISF
EU og ISF