Indre sikkerhetsfond er en del av EUs finansieringsmekanismer på innenriksområdet for perioden 2014-2020. Hensikten med Indre sikkerhetsfond (ISF) er å: fremme gjennomføringen av EUs indre sikkerhetsstrategi fremme politisamarbeid på tvers av landegrensene bidra til en felles forvaltning av EUs yttergrenser

Fondets målsetting er å sikre et høyt nivå av sikkerhet i Schengen-området, samtidig som det legges best mulig til rette for legitim reisevirksomhet til og fra Schengen-landene. For å oppnå dette har EU spesifisert målsetninger både på området grensekontroll og visum.

Opprettelsen av fondet

Rettsakten om Indre Sikkerhetsfond Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 515/2014 om opprettelsen av ISF – Borders and Visas av 16. april 2014 (eur.lex.europa.eu).

Det er ingen formell søknadsprosess for å søke midler. Forslag til nye prosjekter utarbeides og prioriteres av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Politidirektoratet, Utenriksdepartementet og Utlendingsdirektoratet.

For å være støtteberettiget må et prosjekt vise til at de støtter målene og prioriteringene i det nasjonale programmet. Kostnadene til prosjektet må ha påløpt mellom 2014 og 2022.

Det nasjonale programmet beskriver tiltakene som norsk politi, som ansvarlig myndighet for grensekontroll og grenseovervåkning, og Utenriksdepartementet, som ansvarlig myndighet for visumutstedelser og visumsamarbeid, vil gjennomføre på fagfeltene grenser og visum ved hjelp av midler fra Indre Sikkerhetsfond i perioden 2014-2020. Norges nasjonale program for Indre Sikkerhetsfond 2014-2020 (PDF) (281 kB).

Prosjektene skal bidra til en god kontroll av yttergrensene, for eksempel ved å støtte integrert grenseforvaltning og forvaltningstiltak i Schengen-området. Dette skal bidra til å stoppe ulovlig innvandring, samtidig som det legges til rette for enkel og effektiv grensepassering for legitime reisende.

Prosjektene skal bidra til en felles visumpolitikk og tilrettelegge for legitim innreise til Schengen-land, gjennom effektiv behandling av søknader om Schengen-visum, høy kvalitet på service til visumsøkere og likebehandling av tredjelandsborgere.

G3kko GTK – nytt grense- og territorialkontrollsystem

Grensekontrollsystemet (GK) er videreutviklet til et Grense- og territorialkontrollsystem (GTK) gjennom prosjektet G3kko GTK. GTK gir rask og sikker tilgang til informasjon om identitet og status i forhold til politi- og utlendingssystemer både ved inn- og utreisekontroll over Schengen yttergrense, og ved kontroll på territoriet. Funksjonaliteten er tilgjengelig på mobile plattformer og kan kommunisere med periferiutstyr som dokument- og fingeravtrykkslesere. Prosjektets resultater er et nødvendig grunnlag for bl.a. prosjekt "Mobile enheter for personkontroll".

 • Prosjektet ble avsluttet 31. desember 2017.
 • Støttemottaker: Politidirektoratet
 • Prosjektstøtte fra ISF: 31,8 mill. kroner

Mobile enheter for personkontroll

Prosjektet leverer en app, mobile enheter (mobiltelefoner) og eventuelt øvrig verktøy som skal til for å kunne gjennomføre personkontroller på stedet. I personkontroll ligger det å kontrollere ID, at vedkommende har rett til å passere grensen og har rett til å oppholde seg i landet. Målgruppen er de som har grense- og/eller utlendingskontroll som en av sine primæroppgaver og som gjennomfører grensekontroll utenfor fast kontrollsted eller utlendingskontroll på territoriet. Videre legger prosjektet til rette for god opplæring og øvelse, ved at det utvikles og leveres en opplæringsversjon av appen.

 • Prosjektet er pågående.
 • Støttemottaker: Politidirektoratet
 • Prosjektstøtte fra ISF: 19,3 mill. kroner

Automated Biometric Identification System (ABIS)

ABIS gir politiet et tidsriktig og godt verktøy for lagring, effektive søk og identifisering av biometriske data (fingeravtrykk og foto), og bidrar til å understøtte politiets hovedmål om å forebygge og bekjempe kriminalitet, herunder identifisering av spor, ID-kontroll og ID-fastsettelse.

 • Prosjektet ble avsluttet 31. desember 2017.
 • Støttemottaker: Politidirektoratet
 • Prosjektstøtte fra ISF: 9,9 mill. kroner

Utstyrskartlegging og kompetanseheving i grensekontrollen

Prosjektet har bidratt til å heve kompetansen blant ansatte i grensekontrollen ved å gjennomføre en hospiteringsordning ("on-the-job training") for grensekontrollører hos Kompetansesenteret for Grensekontroll ved Oslo Lufthavn. Det er også blitt gjennomført en kartlegging av kompetansebehovet i tiden fremover. For øvrig har prosjektet omfattet forberedelser til Schengen-evalueringen av Norge som ble gjennomført høsten 2017.

 • Prosjektet ble avsluttet 31. desember 2017.
 • Støttemottaker: Politidirektoratet
 • Prosjektstøtte fra ISF: 0,5 mill. kroner

Kompetanse, kvalitet og tilgjengelighet for visumsøkere – 2016

Utenrikstjenesten behandler årlig et stort og økende antall søknader om Schengen-visum. Dette krever stor grad av effektivitet i saksbehandlingen, samtidig som kompleksiteten i sakene øker som følge av migrasjonspresset mot Schengen. I dette prosjektet gjennomførte Utenriksdepartementet en rekke tiltak for å sette utenrikstjenesten i bedre stand til å håndtere økningen i antall søknader om visum (effektivitet), sikre tilgjengelighet for visumsøkere og fortsatt høy kvalitet i saksbehandlingen av Schengen-visum.

 • Prosjektet ble avsluttet 31. desember 2016.
 • Støttemottaker: Utenriksdepartementet
 • Prosjektstøtte fra ISF: 3,7 mill. kroner

Kompetanse, kvalitet og tilgjengelighet for visumsøkere – 2017-2020

Utenrikstjenesten behandler årlig et stort og økende antall søknader om Schengen-visum. Dette krever stor grad av effektivitet i saksbehandlingen, samtidig som kompleksiteten i sakene øker som følge av migrasjonspresset mot Schengen. Utenriksdepartementet vil gjennom dette prosjektet videreføre en rekke viktige tiltak for å sette utenrikstjenesten i bedre stand til å håndtere økningen i antall søknader om visum (effektivitet), sikre tilgjengelighet for visumsøkere og fortsatt høy kvalitet i saksbehandlingen av Schengen-visum.

 • Prosjektet er pågående.
 • Støttemottaker: Utenriksdepartementet
 • Prosjektstøtte fra ISF: 14,8 mill. kroner

Les mer om hvilke prosjekter i Europa som får støtte fra EUs indre sikkerhetsfond.

I 2017 ble det gjennomført en midtveisevaluering av gjennomføringen av EUs indre sikkerhetsfond (ISF) i Norge. Hovedformålet med evalueringen er:

 • å gi et kvalitativt bilde av hvor langt implementeringen av prosjektene finansiert av ISF har kommet,
 • resultatene som er oppnådd halvveis i fondsperioden,
 • om det er sannsynlig at de overordnede målene, slik disse er nedfelt i det flerårige, nasjonale programmet for ISF, blir nådd.

Videre skal evalueringen gi et bilde på hvilken nytteverdi prosjektenes resultater har for Norge og EU.

Midtveisevaluering av EUs indre sikkerhetsfond (ISF) (1,04 MB)

Logo for EU og ISF
EU og ISF