Politidirektoratets rolle er å:

  • gjennomføre regjeringens politikk gjennom tildelingsbrev og oppdragsbrev
  • forvalte regelverk og tilskudd
  • være faglig rådgiver overfor Justisdepartementet, politi- og lensmannsetaten, andre offentlige organer, samarbeidspartnere og allmenheten
  • lede, styre, organisere og utvikle politi- og lensmannsetaten

Direktoratet leder utviklingsarbeidet i etaten, både som styringsorgan og kompetansesenter. Gjennom aktiv bistand til kriminalitetsanalyse, samordning av ressurser, metodeutvikling, samt ledelses- og kompetanseutvikling, gir det kvalifisert hjelp og støtte til politidistriktene, særorganene, Justis- og beredskapsdepartementet og andre samarbeidspartnere. Denne støtten er viktig for et fortsatt desentralisert politi.