Fakta og viktige milepæler i reformarbeidet

 • 14. oktober 2016: Politimesteren presenterer sitt endelige forslag til ny struktur for lensmannskontorer/politistasjoner og lensmanns- og politistasjonsdistrikter i Agder politidistrikt. Kommuner og fagforeninger får seks uker på seg til å komme med en høringsuttalelse
 • 15. desember 2016: Politimesteren leverer sin endelige tilrådning for ny struktur for lensmannskontorer/politistasjoner og lensmanns- og politistasjonsdistrikter.
 • 1. januar 2017: Agder er det første politidistriktet i landet som organiserer seg etter den overordnede organisasjonsmodellen som ble besluttet i 2016.
 • 13. januar 2017: Politidirektoratet offentliggjør sin beslutning for ny struktur for lensmannskontorer/politistasjoner og lensmanns- og politistasjonsdistrikter, og støtter politimesteren i Agder politidistrikts tilrådning.
 • 25. januar 2017: Agder går live med "ny" operasjonssentral.
 • 24. mai 2017: Justis- og beredskapsdepartementet beslutter hvor lensmannskontorene og politistasjonene skal ligge i de nye politidistriktene.
 • 15. juni 2017: Politikontakter er på plass i alle kommuner.
 • I løpet av 2017: Avgjørelse fattes om hvorvidt det eksisterende politihuset i Kristiansand skal bygges ut, eller om det skal bygges et nytt bygg.
 • 1. mars 2018: Agder politidistrikt iverksetter den nye tjenesteenhetsstrukturen som i mai 2017 ble besluttet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Endret organisering fra 2018

Fra og med 1. mars 2018 vil Agder politidistrikt  bestå av 11 lensmannskontorer og fire politistasjoner:

 • Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor, stedsplassert i Flekkefjord
 • Farsund og Lyngdal lensmannskontor, stedsplassert i Farsund
 • Mandal politistasjon, stedsplassert i Mandal
 • Byremo lensmannskontor, stedsplassert i Byremo
 • Kristiansand politistasjon, stedsplassert i Kristiansand
 • Søgne og Songdalen lensmannskontor, stedsplassert i Songdalen
 • Vennesla og Iveland lensmannskontor, stedsplassert i Vennesla
 • Lillesand og Birkenes lensmannskontor, stedsplassert i Lillesand
 • Valle og Bykle lensmannskontor, stedsplassert i Valle
 • Bygland, Evje og Hornnes lensmannskontor, stedsplassert på Evje
 • Grimstad politistasjon, stedsplassert i Grimstad
 • Arendal og Froland politistasjon, stedsplassert i Arendal
 • Risør og Gjerstad lensmannskontor, stedsplassert i Risør
 • Tvedestrand og Vegårshei lensmannskontor, stedsplassert i Tvedestrand
 • Åmli lensmannskontor, stedsplassert i Åmli

Organisering av reformarbeidet

Det lokale prosjektarbeidet ledes av visepolitimester/prosjektleder Arne Sundvoll. Arbeidet er delt inn i en rekke delprosjekter, og med på laget har Sundvoll med seg medarbeidere fra hele Agder.

Prosjektarbeidet støttes med følgende delprosjekter og funksjoner:

 • Styringsgruppe prosjekt nytt politidistrikt Agder, PNP Agder
 • Styringsgruppe prosjekt nytt politidistrikt, kommunene i Agder
 • Arbeidsgruppe fremtidig struktur for geografiske og funksjonelle driftsenheter
 • Arbeidsgruppe behovsanalyse nytt politihus Kristiansand
 • Delprosjekt politiarbeid på stedet
 • Delprosjekt ny operasjonssentral
 • Delprosjekt etterforskningsløftet
 • Delprosjekt regnskap, eiendom, anskaffelser og lønn (REAL)
 • Delprosjekt helhetlig styring og organisering av IKT i politiet (HSO)
 • Personalløp alle ansatte Agder politidistrikt

Politiet endres - hva betyr det for deg?

Endringene betyr at publikum på sikt vil oppleve en enda bedre polititjeneste i form av:

 • et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling
 • et mer enhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre kvalitet over hele landet
 • et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap
 • et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringer
 • et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit, gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap
 • et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi