Politimester i Nordland

Heidi Kløkstad

 • Opprinnelig fra Bodø.
 • Utdannet jurist. I tillegg har hun gjennomført lederutdanning i England sammen med engelsk politi.
 • Kom fra stillingen som fungerende visepolitimester i Nordland og fungerende påtaleleder for Nordland. Har tidligere vært påtaleleder i Salten politidistrikt og politimesterens faste stedfortreder. Har siden 2012 vært styreleder ved Politihøgskolen. Kløkstad ble utnevnt til visepolitimester i desember 2016.

Politimesterens hovedoppgaver:

 • Totalansvar for politiets straffesaksbehandling
 • Krise- og beredskapshåndtering
 • Sivil rettspleie på grunnplanet
 • Forvaltningsoppgaver
 • Som medlem av nasjonal ledergruppe å drive effektiv og strategisk ledelse og utvikling av politiet
 • Utvikle eget politidistrikt i tråd med sentrale føringer og levere resultater i daglig drift og ved kriser
 • Styre og lede kommende endringsprosesser under omstilling

Visepolitimester

Arne Hammer

 • Opprinnelig fra Bodø.
 • Politiutdannet, samt utdanning innen personalledelse og arbeidsrett
 • Kom fra stillingen som politistasjonssjef i Bodø og fungerende leder i Salten. Har tidligere vært operasjonsleder, leder for krimvakta, leder for org. krim, krimsjef ved Bodø politistasjon og stabssjef i Salten politidistrikt.
 • I april 2017 startet han stillingen som leder av felles enhet for operativ tjeneste.

Visepolitimester har delegerte ansvarsområder og oppgaver fra politimester. I rollen som politimesterens stedfortreder har visepolitimester følgende hovedoppgaver:

 • Totalansvar for politidistriktets forebyggingsarbeid og straffesaksbehandling
 • Krise- og beredskapshåndtering og distriktets sikkerhetsarbeid, herunder ansvar for Hovedredningssentralen Nord-Norge og politidistriktets oppgaver knyttet til kontinentalsokkelen
 • Sivil rettspleie på grunnplanet
 • Forvaltningsoppgaver

Leder av stab for virksomhetsstyring

Tom Arne Arnesen er konstituert leder av stab for virksomhetsstyring fram til 1. mars 2020

Leder av stab for HR og HMS

Alf-Anton Røst

 • Født og oppvokst i Bodø. Gift, to barn
 • Utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø i 2008.
 • Begynte som politiadvokat i Nordland politidistrikt i 2015.
 • Har tidligere jobbet som advokat med hovedfokus på arbeidsrett og andre næringsrettslige problemstillinger. I tillegg har han arbeidet som dommerfullmektig og statsadvokat. Han har i tillegg ledererfaring fra styrer i ulike organisasjoner/foretak.
 • Han ble midlertidig ansatt som leder for stab for HR og HMS februar 2020.

Staben har overordnet ansvar for strategisk HR og HMS i politidistriktet. Enheten skal yte støtte til politimesteren og ledergruppen samt rådgivning og lederstøtte til driftsenhetene, og skal legge grunnlaget for god ledelse, godt medarbeiderskap og utvikling i politidistriktet. HR og HMS skal være et kompetansesenter for HMS, rekruttering, ledelsesutvikling, arbeidsplanlegging, partssamarbeid og ivaretakelse av arbeidsgiverrollen på arbeidsrettsområdet.

Leder av stab for kommunikasjon

Tove Kaspersen

 • Opprinnelig fra Bodø
 • Utdannet på NTNU med hovedvekt på kommunikasjonsfag
 • Kom fra stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Salten. Har tidligere vært fungerende informasjonssjef i Nordland fylkeskommune. Har jobbet som informasjonsrådgiver siden 2004.
 • Har fungert i stillingen som leder av stab fra kommunikasjon, før hun nå tiltrer samme stilling den 01.04.2018

Kommunikasjonsenheten har overordnet ansvar for intern og ekstern kommunikasjon, herunder krisekommunikasjon i politidistriktene. Enheten skal yte støtte til politimesteren og ledergruppen samt rådgivning og lederstøtte til de geografiske og funksjonelle driftsenhetene.

Kommunikasjonsenheten skal bidra til at politidistriktet når sine mål og visjoner gjennom kommunikasjon som et pedagogisk og strategisk virkemiddel.

Hovedoppgaver

 • Strategisk kommunikasjonsrådgivning
 • Redaktør/forvalte intranett/Kilden
 • Politi.no/politiets internettsider
 • Pressearbeid
 • Forvalte sosiale medier
 • Har ansvaret for krisekommunikasjon i politidistriktene (P5-funksjon i stab)
 • Planverk for kommunikasjon ved større hendelser og kriser
 • Kommunikasjon kompetanse, medietrening, mv.
 • Å kommunisere er et lederansvar. De gir støtte og rådgivning til ledere og andre som uttaler seg på vegne av politidistriktet.
 • Bidrar til at politidistriktet når sine mål og visjoner gjennom bruk av kommunikasjon som et pedagogisk og strategisk virkemiddel.

Leder av felles enhet for påtale

 

Stig Morten Løkkebakken

 • Opprinnelig fra Bodø
 • Utdannet jurist. Videreutdanning innen påtalejuristfaget ved Politihøgskolen.
 • Kom fra stillingen som midlertidig leder av påtale i Salten. Har siden 2002 vært påtalejurist i Salten politidistrikt og Helgeland politidistrikt. Har også jobbet i Trygdeetaten og ved Statens innkrevingssentral.
 • Ble i april 2017 tilsatt i stillingen som leder av felles enhet for påtale

Påtale Nordre Nordland, Påtale Salten, Påtale Helgeland og Seksjon Straffesakstøtte

Påtale har det overordnede ansvaret for etterforskningen i politidistriktet, og skal sikre kvalitet og effektivitet i straffesaksbehandlingen i tråd med Riksadvokatens mål og prioriteringer.

Det er tre seksjonspåtaleledere hvor Bjarte Walla er for region Salten, Linda Rømma er for region Helgeland og Steffen Ravnåsen er for region Nordre.

På Seksjon straffesaksstøtte er det Tor-Jørgen Johnsen som er seksjonsleder.

Bjarte, Linda og Steffen har ansvar for hver sin region, mens Tor-Jørgen har ansvar for alle regionene.

Påtale samarbeider nært med:

 • Etterforskere
 • Statsadvokaten
 • Tingretten

Leder av felles enhet for operativ tjeneste

 

Jan Tore Hagnes

 • Opprinnelig fra Steinkjer i Nord-Trøndelag
 • Politiutdannet. Har tatt lederutdanning gjennom Høyskolen i Bodø og Solstrandprogrammet i Bergen.
 • Kom fra stillingen som administrasjonssjef i Salten. Har siden januar 2016 vært prosjektleder for PNP Nordland. Har tidligere jobbet både i politioperative stillinger og som operasjonsleder.Ble i desember 2016 tilsatt i stillingen som leder av stab for HR og HMS.

SEAO (søk etter antatte omkommende), Tjenestekontor, Operasjonssentral og sentralbord, plan, øving og beredskap.)

FOT har fag- og koordineringsansvar for politidistriktets politioperative virksomhet. Enheten har ansvar for å planlegge og opprettholde tilstrekkelig beredskap samt ansvar for stabsorganisering og stabsledelse i distriktet.

Felles enhet for operativ tjeneste har ansvar for operasjonssentralen og for den faglige utviklingen og kvalitetssikringen av politidistriktets spesialistmiljøer innenfor de operative disiplinene.

Leder av felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning

 

Finn Erik Rødsand

 • Opprinnelig fra Svolvær
 • Politiutdannet. Videreutdannelse innen etterforskningsledelse i England, Master i Critical Incident Management, Middlesex University, London
 • Kommer fra stillingen som politioverbetjent/spesialist ved Voldsavsnittet i Oslo politidistrikt med ansvar for etterforskningsledelse i saker som drap, forsøk drap, grov vold og mistenkelig dødsfall. Deltatt i en rekke arbeidsgrupper og prosjekter på nasjonalt nivå, blant annet ved Riksadvokatembete, Politidirektoratet og Politihøgskolen.
 • Ble i ansettelsesrådet 17. februar tilsatt i stillingen som leder av felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning.

FEFE har fag- og koordineringsansvar for politidistriktets etterretning, etterforskning og forebyggende virksomhet, og har ansvar for etablering og drift av felles straffesaksinntak. Enheten identifiserer og formulerer etterretningsbehov og planlegger, leder og koordinerer etterretningsprosessene i politidistriktet.

FEFE sine overordnete ansvarsområder i Nordland politidistrikt består av disse seksjonene:

 • Statens barnehus - Siv Anita Bjørnsen
 • Etterforskning - Ulf Slettan
 • Forebygging - Walter Pedersen
 • Etterretning - Kjetil Moland
 • Felles StraffesaksInntak - Lars Halvorsen

Leder av felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie

 

Hilde Kristin Pettersen

 • Opprinnelig fra Reine i Lofoten
 • Utdannet siviløkonom. Tilleggsutdannelse innen ledelse.
 • Kommer fra stillingen som leder av sivil og forvaltningsseksjonen ved Bodø politistasjon. Har tidligere hatt stilling som økonomisjef i iTicket AS og Controller i Mesta AS.
 • Ble i februar 2017 tilsatt i stillingen som seder av felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie

Utlending:

 • Behandler søknader i henhold til regelverk samt veilede søkere.
 • Forebygge kriminalitet gjennom utlendingskontroll – avdekke ulovlig opphold samt forebygge eller avdekke kriminalitet og illegal innvandring til Norge.
 • Legge til rette for lovlig ferdsel og hindre ulovlig grensepasseringer og grensekryssende kriminalitet gjennom inn- og utreisekontroll og gjennom overvåkning av Norges Schengen-yttergrense.

Forvaltningsseksjonen:

 • Bekymringsmeldinger (forebyggende gjennom forvaltning)
 • Våpensøknader
 • Førerkort, kjøreseddel
 • Godkjenne vakter
 • Tillatelser vaktselskaper, brukthandel

Sivil rettspleie:

 • Namsfogden i Bodø
 • Ivareta ansvar for effektivitet og kvalitet i tjenesteproduksjonen for namsmenn i Nordland
 • Fagutvikling og faglig styring av sivil rettspleieoppgaver i politidistriktet
 • Gjeldsordning for Nordland pd

Leder av PST

Kjærsti Helland

 • Opprinnelig fra Fauske.
 • Politiutdannet. Videreutdanning bl.a. i ledelse.
 • Kom fra stillingen som politioverbetjent ved PST Salten. Har tidligere jobbet i Politidirektoratet, med ansvar for å følge opp norsk politi som jobber i utlandet, i Kripos som leder av seksjon for særskilte internasjonale forbrytelser og som etterforsker og etterforskningsleder i saker som omhandler overgrep mot barn og voksne, har hatt flere utenlandstjenester.
 • I februar 2017 tilsatt i stillingen som leder av PST Nordland

PSTs primære ansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet.

Dette gjør tjenesten gjennom ulike metoder og arbeidsmåter. Sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning.

PST har hovedkontor i Oslo og flere lokale kontorer over hele landet. Den øverste ledelsen i PST består av sjefen for Politiets Sikkerhetstjeneste, assisterende sjef, åtte avdelingsdirektører og en kommunikasjonsdirektør.

Leder av driftsenhet Lofoten og Vesterålen

Per Erik Hagen

 • Opprinnelig fra Stokmarknes
 • Politiutdannet og lederutdanning ved Politihøgskolen, befalsutdanning i Forsvaret, holder på med master i økonomi og ledelse ved Nord universitet.
 • Kommer fra stillingen som lensmann i Sortland/regionleder Vesterålen. Har tidligere vært lensmann ved Andøy, Bø og Hadsel lensmannskontor. Har erfaring fra utenlandstjeneste i Forsvaret
 • Ble i august 2017 tilsatt som leder av driftsenhet Lofoten og Vesterålen
 

Leder av driftsenhet Ofoten

Ben-Inge Eriksen

 • Politiutdannet
 • Gjennomført ledelsesutdanning ved Politihøgskolen
 • Kommer fra stillingen som fungerende driftsenhetsleder i Ofoten og politistasjonssjef ved Narvik politistasjon. Har tidligere vært NK i samme region, både i tidligere Midtre Hålogaland og senere i Nordland politidistrikt
 • Tilsatt som driftsenhetsleder i Ofoten med virkning fra 1. april 2018.

Leder av driftsenhet Salten

Robin Johnsen, leder av driftsenhet Salten

Robin Johnsen

 • Opprinnelig fra Salangen i Troms
 • Politiutdannet.
 • Kommer fra stillingen som lensmann i region Indre Salten
 • Ble i juni 2019 tilsatt i toårig vikariat som leder av driftsenhet Salten

Leder av driftsenhet Rana

 

Kristian Hanssen

 • Opprinnelig fra Vefsn.
 • Politiutdannet fra politihøgskolen i Bodø, videreutdanning i ledelse i politiet.
 • Har ledet utviklingsprosjekter i forbindelse med politireformen fra april 2026 frem tila han ble tilsatt som driftsenhetsleder 1.1.21 Før dette var han seksjonsleder operativ avdeling ved Mosjøen politistasjon.
 •  

Leder av driftsenhet Helgeland

Lisbeth Aarvik

 • Opprinnelig Volda.
 • Politiutdannet. Videreutdannelse fra politiets lederutdanning.
 • Kommer fra stillingen som politistasjonssjef i Mosjøen/regionleder Indre Helgeland. Har tidligere jobbet som etterforsker og operasjonsleder i tidligere Helgeland politidistrikt.
 • Ble i august 2017 tilsatt som leder av driftsenhet Helgeland