Nordland politidistrikt er slått sammen av de tidligere politidistriktene Salten, Helgeland og deler av Midtre Hålogaland.

Politidistriktet er organisert i fem geografiske
driftsenheter med tilsammen 24 tjenestesteder, samt fem funksjonelle
driftsenheter og tre lederstøttestaber.

Ledelsen

Politidistriktet ledes av politimester, visepolitimester, ledere av funksjonelle og geografiske driftsenheter, samt ledere av lederstøttestaber, som sammen utgjør politimesterens ledergruppe.

Politimester

 • Politimester Tone Vangen
 • Visepolitimester Heidi Kløkstad

Politimester har totalansvar for politidistriktet, og deltar i politidirektørens nasjonale ledergruppe

Funksjonelle driftsenheter

 • Felles påtaleenhet
  Leder Stig Morten Løkkebakken
  Påtalemyndighetens representanter i politiet med overordnet ansvar for etterforskningen og straffesaksbehandlingen i politidistriktet.
 • Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE)
  Leder Finn Erik Rødsand
  Fag- og koordineringsansvar for politidistriktets etterretning, etterforskning og forebyggende virksomhet, inkludert felles straffesaksinntak.
 • Felles enhet for operativ tjeneste (FOT)
  Leder Arne Hammer
  Fag- og koordineringsansvar for politidistriktets politioperative virksomhet, inkludert operasjonssentral, lokal redningssentral og stabsorganisering.
 • Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR)
  Leder Heidi Kristin Pettersen
  Fag- og koordineringsansvar for politidistriktets sivile rettspleieoppgaver og utlendings-, grense- og forvaltningsoppgaver.
 • Politiets sikkerhetstjeneste Nordland (PST Nordland)
  Leder Kjærsti Helland

Geografiske driftsenheter

 • Driftsenhet Ofoten
  Politistasjonssjef Ben-Inge Eriksen
  Ansvar for polititjenesten i kommunene Tjeldsund, Evenes, Gratangen, Narvik, Ballangen og Tysfjord
 • Driftsenhet Lofoten og Lofoten
  Lensmann Per Erik Hagen
  Ansvar for polititjenesten i kommunene Lødingen, Sortland, Andøy, Bø, Øksnes, Hadsel, Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes.
 • Driftsenhet Salten
  Politistasjonssjef Tor Håvard Bentzen
  Ansvar for polititjenesten i kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Bodø, Værøy, Røst, Gildeskål, Meløy og Rødøy.
 • Driftsenhet Rana
  Politistasjonssjef Hege Kvalvik Viken
  Ansvar for polititjenesten i kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy og Træna.
 • Drifsenhet Helgeland
  Politistasjonssjef Lisbeth Aarvik
  Ansvar for polititjenesten i kommunene Dønna, Leirfjord, Herøy, Alstahaug, Vefsn, Hattfjelldal, Grane, Vevelstad, Vega, Brønnøy og Sømna.

Lederstøttestaber

 • Stab for virksomhetsstyring
  Leder Jens Berget
  Ansvar for virksomhetsstyringsprosesser, strategi, organisasjonsutvikling, administrasjonsoppgaver og støttefunksjoner.
 • Stab for HR og HMS
  Leder Jan Tore Hagnes
  Ansvar for strategisk HR og HMS, rekruttering, ledelsesutvikling, partssamarbeid og arbeidsrett.
 • Stab for kommunikasjon
  Leder Tove Kaspersen
  Ansvar for intern og ekstern kommunikasjon, herunder krisekommunikasjon.

 Bilder av medlemmene i politidistriktets ledelse finnes på vår Flickr-side.

politimester Tone Vangen
Tone Vangen er politimester i Nordland politidistrikt
FotoPolitiet
visepolitimester Heidi Kløkstad Nordland
Heidi Kløkstad er visepolitimester i Nordland politidistrikt
FotoPolitiet