Nordland politidistrikt ble opprettet 01.01.2016 består av de tre tidligere politidistriktene Salten, Helgeland og deler av Midtre Hålogaland. Tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt, med kommuner i både Troms og Nordland ble delt etter fylkesgrensen. I perioden fra 01.01.2016 og frem 31. mai 2017 inngikk Midtre Hålogaland i sin helhet i Nordland politidistrikt. 31. mai 2017 overtok den nye operasjonssentralen på Albertmyra i Bodø det operative ansvaret for hele Nordland politidistrikt og markerte med det slutten på interimperioden.

Fakta og viktige milepæler

Politidirektoratet har besluttet en ny lokal organisering av norsk politi. Gjennom nærpolitireformen har Stortinget gitt politiet i oppdrag å gjennomgå sin lokale organisering, og mandat til å beslutte endringer som sikrer et bedre politi.

Etter en prosess der både ansatte og kommuner i politidistriktet var delaktige, ble politimesterens forslag til ny organisering lagt frem den 15.12.2016. Politimesterens innstilling ble oversendt Politidirektoratet for behandling. Politidirektørens beslutning om politiets organisering ble presentert 13. januar 2017 og for Nordland politidistrikt resulterte det i to endringer av politimesterens tilrådning: Lensmannskontorene i henholdsvis Grane og Hattfjelldal samt Tysfjord ble opprettholdt. Alle landets kommuner kunne klage på Politidirektoratets beslutning, med klagefrist 10. mars 2017. Justis- og beredskapsdepartementet avsluttet behandlingen av kommunenes klager 24. mai 2017, hvilket medførte at Hemnes lensmannskontor ble videreført. I tillegg ble Gratangen kommune flyttet fra Troms til Nordland politidistrikt.

Organisering av politidistriktet

I Nordland politidistrikt vil det være i alt tjuetre tjenestesteder, organisert i fem geografiske driftsenheter. De geografiske driftsenhetene er Helgeland, Rana, Salten, Ofoten og Lofoten og Vesterålen. Alle kommunene i politidistriktet har fått tildelt en politikontakt som skal være et kontaktpunkt mellom politiet, publikum og ulike aktører i den enkelte kommune – også de kommuner som ikke har eget tjenestested.