Politimester

  • Politimester Ole Bredrup Sæverud
  • Visepolitimester Astrid Elisabeth Nilsen

Politimesteren har totalansvar for politidistriktet. Politimesteren deltar i politidirektørens nasjonale ledergruppe.

Funksjonelle driftsenheter

Felles påtaleenhet

Leder: Einar Sparboe Lysnes
Påtalemyndighetens representanter i politiet med overordnet ansvar for etterforskningen og straffesaksbehandlingen i politidistriktet.

Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE)

Leder: Yngve Myrvoll
Fag- og koordineringsansvar for politidistriktets etterretning, etterforskning og forebyggende virksomhet, inkludert felles straffesaksinntak.

Felles enhet for operativ tjeneste (FOT)

Leder: Morten Pettersen
Fag- og koordineringsansvar for politidistriktets politioperative virksomhet, inkludert operasjonssentral, lokal redningssentral og stabsorganisering.

Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR)

Leder: Per Øyvind Skogmo (fung.)
Fag- og koordineringsansvar for politidistriktets sivile rettspleieoppgaver og utlendings-, grense- og forvaltningsoppgaver.

Politiets sikkerhetstjeneste Troms (PST Troms)

Leder: Bård Nygård (fung.)

Geografiske driftsenheter

Tromsø politistasjonsdistrikt

Politistasjonssjef: Anita Hermandsen (fung.)
Ansvar for polititjenesten i Tromsø og Karlsøy kommuner.

Harstad politistasjonsdistrikt

Politistasjonssjef: Morten Hole (fung.)
Ansvar for polititjenesten i Harstad, Kvæfjord og Skånland kommuner.

Nord-Troms lensmannsdistrikt

Lensmann: Øistein Nilsen (fung.)
Ansvar for polititjenesten i Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Storfjord, Lyngen og Kåfjord kommuner

Midt-Troms lensmannsdistrikt

Lensmann Andreas Nilsen
Ansvar for polititjenesten i Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen og Ibestad kommuner.

Finnsnes lensmannsdistrikt

Lensmann Arnold Nilsen
Ansvar for polititjenesten i Lenvik, Sørreisa, Berg, Torsken, Tranøy og Dyrøy kommuner.

Lederstøttestaber

Stab for virksomhetsstyring

Leder Børre Walquist
Ansvar for virksomhetsstyringsprosesser, strategi, organisasjonsutvikling, administrasjonsoppgaver og støttefunksjoner.

Stab for HR og HMS

Leder Kari Brøndbo
Ansvar for strategisk HR og HMS, rekruttering, ledelsesutvikling, partssamarbeid og arbeidsrett.

Stab for kommunikasjon

Leder Anders Vaaja Aspaas (fung.)
Ansvar for intern og ekstern kommunikasjon, herunder krisekommunikasjon.