Fakta og viktige milepæler

Politidirektoratet har besluttet en ny lokal organisering av norsk politi. Gjennom nærpolitireformen har Stortinget gitt politiet i oppdrag å gjennomgå sin lokale organisering, og mandat til å beslutte endringer som sikrer et bedre politi.

Justis- og beredskapsdepartementet avsluttet behandlingen av kommunenes klager 24. mai 2017. I Troms ble det ingen endring politidirektoratets beslutning om tjenestesteder, men Gratangen kommune ble flyttet fra Troms til Nordland politidistrikt.

Om endring av politidistriktet

Det blir i alt ti tjenestesteder, to politistasjoner og åtte lensmannskontor, organisert i fem tjenesteenheter i nye Troms politidistrikt.

Organisering av reformarbeidet

Politireformen var tema på Fylkesmannens januarmøte i 2016, hvor ordførere og rådmenn i Troms-kommunene var til stede. Dette ble senere fulgt opp med innledende møter med henholdsvis Sør-Troms regionråd 26. februar, Tromsø-områdets regionråd 4. mars, Nord-Troms regionråd 29. mars og Midt-Troms regionråd 11. april. Politiet møter også i alle kommunestyrene for å informere om reformen og få innspill til denne. Fylkestinget hadde også politireformen som tema i møte 17. mars 2016.

Det formelle samarbeidet med kommunene startet med etablering av en styringsgruppe bestående av representanter fra kommunene, politidistriktet og de ansatte. Første møte var 6. juni, deretter 16. september, og siste møte 3. oktober 2016.

Politimesteren utarbeidet deretter et forslag til lokal organisering (politistasjoner og lensmannskontor), som ble sendt på høring til alle kommunene og internt i politidistriktet 10. oktober 2016. Høringsinstansene ble også invitert til en høringskonferanse 29. november på politihuset i Tromsø.

På bakgrunn av høringssvarene og høringskonferansen utarbeidet politimesteren sin tilrådning til Politidirektoratet 15. desember 2016. Direktoratet har beslutningsmyndighet og fattet beslutning om den lokale organiseringen av norsk politi 13. januar 2017. Politidirektoratets beslutning er i tråd med politimesters tilrådning.

Kommunene kunne klage direktoratets beslutning til Justis- og beredskapsdepartementet innen åtte uker (10. mars 2017).

Hva betyr endringene for deg?

Politidistriktet har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til endringer i den lokale organiseringen (politistasjoner og lensmannskontor). Målet er at den nye organiseringen skal gi befolkningen i distriktet et bedre og mer tilstedeværende politi. For å skape et godt resultat har det vært viktig med god involvering av kommuner og ansatte.