Oppgaven består i å bistå politidistriktene i etterforskningen av alvorlige uoppklarte saker. Enheten vil gå gjennom saker på nytt og vurdere om det er mulig å fremskaffe nye opplysninger og/eller benytte nye metoder, og om det i så fall er grunnlag for ytterligere etterforskning. Det vil primært dreie seg om uoppklarte drapssaker, inkludert mistenkelige dødsfall og saker med savnede personer som kan ha blitt drept.

Krevende saker

For første gang i Norge har man nå avsatt ressurser en ny gjennomgang av de mest alvorlige uoppklarte sakene. De fleste av disse sakene har tidligere vært grundig etterforsket. Nå, flere år senere, er mulighetene fortsatt begrensede, men en gjennomgang med nye øyne, ny teknologi og videreutviklede metoder gir grunn til en viss optimisme.

Hvem er vi?

Seksjonen for alvorlige uoppklarte saker er sammensatt av personer med kompetanse innen etterforskning og etterforskningsledelse, påtale, kriminalteknikk, analyse og psykologi. Seksjonen samarbeider også med andre fagmiljøer ved Kripos og politiet for øvrig samt andre kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Tips lokalt politidistrikt

Særlig for de pårørende, men også for samfunnet for øvrig, er en oppklaring av de mest alvorlige sakene av stor betydning. Alle som har tips eller opplysninger om en slik sak, oppfordres til å ta kontakt med politidistriktet hvor handlingen fant sted. Utgangspunktet er at det aktuelle distriktet ber om bistand til en gjennomgang eller etterforsking av en alvorlig uoppklart sak. I særlige tilfeller kan seksjonen overta ansvaret for etterforskning og påtale, men normalt vil ansvaret for den videre oppfølgingen ligge hos politidistriktet.

Informasjon kan også formidles til Kripos per e-post: tips.coldcase@politiet.no.

Finn ditt politi

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.