Hovedoppgaven til den nasjonale identifiseringsgruppen er å fastslå identitet når flere mennesker er omkommet samtidig i ulykke eller annen hendelse, eller når et ukjent lik eller rester av et ukjent lik blir funnet.

Gangen i en ID-prosess

Dersom noen er savnet eller antatt omkommet samles alle kjente opplysninger om personen (Ante Mortem) inn som senere brukes i sammenligningen med avdød person. Dette gjelder spesielt:

 • tannjournaler og røntgenbilder
 • medisinske journaler
 • DNA-referanseprøver fra familiemedlemmer
 • fingeravtrykk
 • andre opplysninger om tatoveringer, arr, eventuelle andre særkjenne ved en person
 • taktiske opplysninger som f.eks. hvilken leilighet man bor i, hvilke klær, smykker man ofte bruker mv.

Ved funn av avdød person vil en sakkyndig likundersøkelse (Post Mortem) gjennomføres, og i denne prosessen dokumenterer man alle medisinske og fysiske detaljer på kroppen. Man vil deretter sammenligne opplysninger om den savnede og de opplysningene som er fremkommet om den avdøde under den sakkyndige likundersøkelsen.

Kriterier for identifikasjon

Hovedkriterier:

 • Tannopplysninger
 • Fingeravtrykk
 • DNA

Tilleggskriterier:

 • Medisinske funn
 • Kriminaltekniske funn
 • Taktiske opplysninger

Id-gruppa fastslår som hovedregel identiteten når minst ett av hovedkriteriene er oppfylt, understøttet av tilleggskriterier. Det kan ikke foreligge uoverensstemmelser.

Hva skjer etter at en avdød er identifisert

Etter at avdøde er identifisert blir kroppen frigitt til de pårørende slik at begravelse kan finne sted. Politiet kan i enkelte tilfeller holde tilbake den avdøde, dersom etterforskningsmessige hensyn tilsier det, men vil frigi kroppen så snart det er mulig.

Identifiseringsgruppens sammensetning

 • administrativt personell
 • kriminalteknikere
 • rettspatologer
 • rettsodontologer
 • rettsgenetiker (DNA)

Gruppen er administrativt lagt til Kripos, men har medlemmer som er geografisk fordelt over hele landet, herunder Bergen, Trondheim og Tromsø.

Identifiseringsgruppen (ID-gruppen) ble opprettet ved en kongelig resolusjon i 1975 som en mobiliseringsenhet, administrativt lagt til Kripos. I tillegg har ID-gruppen knyttet til seg fagpersonell i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim. Dette inkluderer kriminalteknikere, rettsmedisinere, rettsodontologer, taktiske etterforskere og kontorpersonell.

Identifiseringsgruppens oppgave er å fastslå identitet når flere mennesker omkommer samtidig ved en fly-, skred-, flom- eller skipsulykke eller annen katastrofe, og når et ukjent lik eller rester av et ukjent lik blir funnet. Under identifiseringsarbeidet skal gruppen sikre bevis som kan være av betydning for å fastslå årsaks- og ansvarsforhold ved hendelsen.

ID-gruppen har bistått i alle store ulykker i Norge siden 1975, blant annet identifiseringsarbeidet etter terrorangrepet 22. juli 2011. Av større identifiseringsarbeid i utlandet kan tsunamien i Thailand i 2004 nevnes. ID-gruppen er medlem av Interpols Disaster Victim Identification Steering Group og foretar i snitt minst to enkeltidentifikasjoner per uke.