ØKOKRIM er underlagt Politidirektoratet. Straffesaksbehandlingen ligger under Riksadvokaten. De formelle reglene om ØKOKRIM finnes i påtaleinstruksen kapittel 35.

ØKOKRIMs overordnede mål er å bekjempe økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. I tillegg er den allmennpreventive effekten av arbeidet et sentralt mål for enheten. Den største andelen av ØKOKRIMs ressurser brukes på arbeidet med straffesaker, samt bistand og kompetansedeling til politidistriktene. ØKOKRIM samarbeider med andre nasjonale og internasjonale myndigheter, og har en rådgivende funksjon for sentrale myndigheter.

ØKOKRIMs arbeidsoppgaver:

  • avdekke, etterforske, påtale og føre egne saker for retten
  • bistå nasjonale og utenlandske politi- og påtalemyndigheter
  • heve politiets og påtalemyndighetens kompetanse og drive opplysningsvirksomhet
  • drive kriminaletterretning, særlig ved å motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjonervære rådgivende organ for sentrale myndigheterdelta i internasjonalt samarbeid

For mer informasjon: www.okokrim.no