Lokalene bør være innflyttingsklare senest 01.10.2025.

Interessenter anmodes herved om å melde sin interesse.

Ønsket beliggenhet er i nærhet til Halden sentrum.

Lokalene bør holde en alminnelig god kontorstandard og være sikkerhetsmessig egnet for politiets virksomhet. Lokalene bør være funksjonelle og ha en effektiv arealutnyttelse med god fleksibilitet, egnet for både landskap, støtterom og møterom.

Det bør være god tilgang til offentlig kommunikasjon, og god adkomst til omkringliggende veinett. Det bør være hensiktsmessig parkering for politiets kjøretøy, herunder mulighet for innvendig parkering for deler av politiets kjøretøy.

Innleieprosessen følger instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Aktuelle interessenter som blir invitert med videre i en eventuell innleieprosess, vil få oversendt politiets konkurransegrunnlag for utarbeidelse av tilbud.

Interessenter bes melde inn alternativer for aktuell lokasjon innen 01.09.2022, hvor det redegjøres for overnevnte føringer. I tillegg bes interessenter om uforpliktende å estimere pris per kvadratmeter for ordinære kontorlokaler, basert på en leieperiode på 10 år. Det opplyses at politiet ikke er mva-pliktige eller frivillig registrert i merverdiavgiftregisteret.

Informasjon om forslag til aktuell lokasjon sendes til Politiets fellestjenester, v/ Kine Måsøval Storsveen, e-post: Kine.Masoval.Storsveen@politiet.no

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no eller tlf. 400 33 544.