Sør-Øst politidistrikt ønsker å leie fleksible kontorlokaler med nøktern, moderne standard og god tilknytning til offentlig kommunikasjon. Det vil bli stilt krav til god arealutnyttelse med fleksibilitet, energieffektivitet, universell utforming samt politiets arbeidsplasskonsept. Estimert behov antas å være fra 220 til 270 kvm. Beliggenhet sentralt Stathelle med mulighet for rask ankomst til 354 og E18.

Ønsket innflytting 1.11.2022.

Det søkes lokaler som har god tilgjengelighet for publikumstjenester og som er godt tilrettelagt for politiets operative virksomhet. Det bør være parkeringsmuligheter for politiets kjøretøyer. Det kan bli stilt krav til innvendig parkering for deler av politiets kjøretøy, og god adkomst til omkringliggende veinett.

Innleieprosess for statlig sivil sektor følger statens instruks for leie av lokaler. Markedsundersøkelsen vil være retningsgivende for valg av videre strategi. For det tilfelle at man beslutter å gjennomføre en anskaffelse, vil utvalgte interessenter bli invitert med videre i prosessen.

Interessenter må melde inn sitt alternativ innen 19.5.2022 ved å sende inn prospekt for planlagte og prosjekterte lokaler, hvor det redegjøres for overnevnte føringer. I tillegg bes interessenten om uforpliktende å estimere pris pr. kvadratmeter for ordinære kontorlokaler basert på en leieperiode på 10 år med opsjon på 2 ganger inntil 5 år. Det gjøres oppmerksom på at politiet ikke er MVA-pliktige.

Prospekt og tilhørende dokumenter sendes på e-post til Politiets fellestjenester v/Stig Iljar,  stig.iljar@politiet.no.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til Stig Iljar, e-post: stig.iljar@politiet.no, tlf. 918 40 035.

 

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no eller tlf. 400 33 544.