Sør-Øst politidistrikt ønsker å leie fleksible kontorlokaler med nøktern, moderne standard og god tilknytning til offentlig kommunikasjon. Det vil bli stilt krav til god arealutnyttelse med fleksibilitet, energieffektivitet, universell utforming samt politiets arbeidsplasskonsept. Estimert behov antas å være fra 550 til 650 kvm. Beliggenhet bør være mellom Geithus og Vikersund, med rask tilgang til R350. Ønsket innflytting 16.4.2023.

Det søkes lokaler som har god tilgjengelighet for publikumstjenester og som er godt tilrettelagt for politiets operative virksomhet. Det bør være parkeringsmuligheter for politiets kjøretøyer. Det kan bli stilt krav til innvendig parkering for deler av politiets kjøretøy, og god adkomst til omkringliggende veinett.

Innleieprosess for statlig sivil sektor følger statens instruks for leie av lokaler. Markedsundersøkelsen vil være retningsgivende for valg av videre strategi. For det tilfelle at man beslutter å gjennomføre en anskaffelse, vil utvalgte interessenter bli invitert med videre i prosessen.

Interessenter må melde inn sitt alternativ innen 22.8.2022 ved å sende inn prospekt for planlagte og prosjekterte lokaler, hvor det redegjøres for overnevnte føringer. I tillegg bes interessenten om uforpliktende å estimere pris pr. kvadratmeter for ordinære kontorlokaler basert på en leieperiode på 10 år med opsjon på 2 ganger inntil 5 år. Det gjøres oppmerksom på at politiet ikke er MVA-pliktige.

Prospekt og tilhørende dokumenter sendes på e-post til Politiets fellestjenester, v/Stig Iljar, stig.iljar@politiet.no

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til Stig Iljar på e-post: stig.iljar@politiet.no

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no  eller tlf. 400 33 544.