Det vil bli stilt krav til god arealutnyttelse med fleksibilitet, energieffektivitet, universell utforming samt politiets arbeidsplasskonsept. Estimert behov antas å være fra 750 til 850 kvm. Beliggenhet bør være sentralt på Tau eller Jørpeland med enkel adkomst til fylkesvei 523. Ønsket innflytting innen 01.09.2023.

Det søkes lokaler som har god tilgjengelighet for publikumstjenester og som er godt tilrettelagt for politiets operative virksomhet. Det må være parkeringsmuligheter for politiets kjøretøyer. Det vil bli stilt krav til innvendig parkering for deler av politiets kjøretøy, og god adkomst til omkringliggende veinett.

Innleieprosess for statlig sivil sektor følger statens instruks for leie av lokaler. Markedsundersøkelsen vil være retningsgivende for valg av videre strategi. For det tilfelle at man beslutter å gjennomføre en anskaffelse, vil utvalgte interessenter bli invitert med videre i prosessen.

Interessenter må melde inn sitt alternativ innen 01.06.2022 ved å sende inn prospekt for planlagte og prosjekterte lokaler, i nye eller eksisterende bygg hvor det redegjøres for overnevnte føringer. I tillegg bes interessenten om uforpliktende å estimere pris pr. kvadratmeter for ordinære kontorlokaler basert på en leieperiode på 10 år med opsjon på 2 ganger inntil 5 år. Det gjøres oppmerksom på at politiet ikke er MVA-pliktige.

Endelig romprogram og funksjonskrav vil ikke være klart før en eventuell konkurranse.

Prospekt og tilhørende dokumenter sendes på e-post til Politiets fellestjenester (PFT), v/Emelie Maria Josefin Bottheim Bull.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til: Emelie Maria Josefin Bottheim Bull e-post:  Emelie.Maria.Josefin.Bottheim.Abrandt@politiet.no.

 

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no  eller tlf. 400 33 544.