Politiet skal:

  • styre etter en "Reguleringsplan for digitale løsninger" som omfatter både informasjon, applikasjoner, teknologi og infrastruktur og sikkerhet
  • levere mer IKT-funksjonalitet gjennom kontinuerlig produktutvikling og mindre gjennom prosjekt
  • utvikle mer selv med egne ressurser på områder som er i politiets kjernevirksomhet
  • utnytte leverandørmarkedet bedre for å redusere politiets investeringsbehov og øke forutsigbarheten på kostnadsutviklingen
  • etablere systematisk tilnærming til utnyttelse av teknologiinnovasjon
  • vurdere sikkerhet ved tjenestekjøp i henhold til "føre var"-prinsippene
  • revidere styringsmodellen for IKT i politietIverksette nødvendige endringer i kompetanse og organisering i IKT-funksjonen