Om handlingsplanen

Kompetanse og kunnskap om mangfold er en forutsetning for at politiet skal kunne levere likeverdige tjenester til alle grupper i samfunnet. Det handler om at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet, og som er tilpasset den enkelte.

Den samlede kompetansen i norsk politi er, og må være, bredt sammensatt. Det er behov for å sikre mangfold både i utdanning og i rekruttering for å gjenspeile en stadig mer mangfoldig befolkning. Kompetanse og kunnskap innen mangfold, kommunikasjon, språk og kultur er områder som må vektlegges.

Mangfold, dialog og tillit: Handlingsplan for politiets arbeid (2022-2025) er utarbeidet for å styrke politiets arbeid med mangfold, dialog og tillit. Planen dekker både:

  • Det interne arbeidet som er rettet mot politiet som organisasjon, ledere og ansatte. For eksempel rekruttering, kompetanse, ledelse, organisasjonskultur og arbeidsmiljø.
  • Det eksterne arbeidet som omfatter politiets oppgaveløsning og hvordan politiet møter innbyggerne på ulike arenaer.

Følgende mål er satt for arbeidet med mangfold, dialog og tillit i politiet:

  • Bidra til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.
  • Bidra til at politiet er en attraktiv arbeidsplass.
  • Bidra til å øke andelen ansatte fra underrepresenterte grupper.
  • Bidra til god mangfoldsforståelse hos ledere.
  • Bidra til at politiet har god kompetanse og kunnskap om mangfold.
  • Bidra til at politiet opptrer og kommuniserer rettferdig og respektfullt overfor innbyggere og samarbeidsaktører i alle situasjoner.
  • Bidra til et åpent og inkluderende politi som bygger gode relasjoner til alle deler av befolkningen.