Oppdatering fra politiet torsdag 25. mars kl. 17:30

Politiet kan nå bekrefte at det var Rasa Lasinskiene som ble funnet i skredområdet i Gjerdrum mandag morgen. Hennes pårørende er varslet.

Dermed er alle de savnede etter leirskredet gjort rede for.

Politioverbetjent Anders Mansaas har ledet søkearbeidet i skredområdet. Han forteller om et krevende arbeid.

- Nå var vi i en fase der vi la planer for det videre søket etter den siste savnede. I planarbeidet har vi gått systematisk til verks, der etterforskingsinformasjon har dannet grunnlag for identifisering av aktuelle søkeområder, sier Mansaas.

Utfordringen i forhold til de andre savnede var at vedkommende ikke kunne forbindes med en bygning, men befant seg utendørs da skredet gikk. Skredområdet er stort, og det er beregnet at 1,1 million kubikk med jord- og leirmasser har forflyttet seg.

- Informasjon fra etterforskningsarbeidet tilsa at det var størst sannsynlighet for at den savnede befant seg i nærheten av Fv. 120 da raset fant sted. Med dette som utgangspunkt har vi blant annet arbeidet med å identifisere plasseringen til gjenstander og bygninger før og etter raset, for på den måten kunne se på mulige bevegelser i leirmassene. Selv om dette identifiserte noen aktuelle områder å søke, hadde vi ved funntidspunktet ikke tilstrekkelig med informasjon til å starte et aktiv søk. Funnstedet viste seg å være i et av områdene vi vurderte som aktuelt, forteller Mansaas.

Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt sier hun er glad for at de etterlatte slipper å leve i uvisshet om hva som skjedde med sine kjære.

-Våre tanker går i dag til Rasa Lasinskienes etterlatte, og til alle andre som ble rammet av skredet, sier politimesteren.

Hun legger til: - Jeg ønsker også å rette en takk til mannskapene fra politiet og andre etater som gjennom de siste månedene har arbeidet målrettet for å finne alle de savnede. Det har vært krevende arbeid, og heller ikke uten risiko. Jeg er derfor glad for at vi nå kan sette sluttstrek for denne delen av oppdraget.

 

Oppdatering fra politiet mandag 22. mars kl. 10:30

Det ble ved 07.30-tiden mandag morgen gjort funn av en død person i skredgropen i Gjerdrum.

De pårørende til den siste savnende er orientert om funnet.

Politiet jobber nå med å frigjøre avdøde fra skredet.

Det vil bli utført en rettsmedisinsk obduksjon, blant annet for å bekrefte identitet.

Funnet ble gjort i den nedre delen av raset, ved RV120, av en gravemaskinfører fra NVE.

-------------------------------------------------------------------------------
Privat til redaksjonene:
Sammen med ordfører Anders Østensen holder politiet en kort pressebrief utenfor kommunehuset (NB: Ikke Kulturhuset) kl. 13.

Pressevakt, stab for kommunikasjon (488 66 885), kan kontaktes for praktiske avklaringer.

Oppdatering fra politiet torsdag 18. februar:

Etter at politiet gjorde funn av to omkomne tirsdag 9. februar ble det aktive søket i de to definerte leteområdene avsluttet. Søket ble avsluttet fordi det vurderes å være mindre sannsynlig å gjøre ytterligere funn i samme områder.

Søket etter den siste personen fortsetter etter samme fremgangsmåte som tidligere søk. Politiet er nå inne i en sonderingsfase, der vi vil jobbe videre med å innhente informasjon som kan gi grunnlag for å lokalisere aktuelle områder i raset hvor det vurderes sannsynlig å kunne gjøre funn.

- Opplysninger vi sitter på kan tyde på at den savnede befant seg på fylkesvei 120 da skredet gikk. Med dette som utgangspunkt vil vi nå planlegge for det videre søkearbeidet, sier politioverbetjent Anders Mansaas i Øst politidistrikt.

Tidspunkt for iverksettelse av et aktivt søk er vanskelig å tidfeste nå. Arbeidet med informasjonsinnhenting pågår kontinuerlig, og søk vil iverksettes så snart det er grunnlag for det. I tillegg er det andre faktorer som kan påvirke tidspunktet.

- Vi har fremdeles lite informasjon om hvor tilgjengelig det totale rasområdet er. Etter raset har området blitt dekket av snø, og det kan være at vi er avhengig av at området blir snøfritt før vi får tilstrekkelig informasjon. Videre har det gått tele i bakken. Dette kan gjøre det mulig for oss å komme ut på krevende områder, men det kan også gjøre det vanskeligere med tanke på bruk av hunder. Dette betyr at det kan ta tid før politiet eventuelt iverksetter nye søk i leteområdet, sier Mansaas.

 

Oppdatering fra politiet torsdag 11. februar kl. 1950:
Politiet bekrefter at det var Ann-Mari Olsen-Næristorp og Victoria Emilie Næristorp-Sørengen som ble funnet døde tirsdag 9. februar.

De pårørende er varslet.

 

Oppdatering fra politiet tirsdag 9. februar kl. 1820:

Det ble cirka klokken 15 og 17 gjort funn av to døde personer i skredgropa i Gjerdrum.

De døde personene ble funnet i leteområdet som det har vært søkt i de siste ukene. Funnene ble gjort på bakgrunn av markeringer fra politihunder.

Letemannskapet har utover ettermiddagen arbeidet med å frigjøre de døde fra funnstedet.

Politiet har foreløpig ingen flere opplysninger om identitet på de døde. Dette blir avklart tidligst i løpet av onsdag.

De savnedes pårørende er informert om funnet.

----------------------------

Til redaksjonene:

  • Innsatsleder stiller til pressebrief ved søkeområdet i Gjerdrum (Brådalsveien 27/golfklubben) kl. 1930.

  • Pressevakt er tilgjengelig på telefon 488 66 885 for praktiske avklaringer.

 

Oppdatering fra politiet fredag 5. februar kl. 0930:
Politiet har siden 18. januar søkt etter de tre savnede i to definerte områder i skredgropen i Gjerdrum. Fremdriften har indikert at dette arbeidet ville bli ferdigstilt i løpet av fredag 5. februar.

- På bakgrunn av nye vurderinger torsdag ettermiddag, har politiet funnet det riktig å utvide søkeområdet noe. Dette medfører at søkearbeidet i skredgropen vil fortsette i neste uke. Blant annet er det flere bygningsrester vi ønsker å undersøke før de aktuelle områdene vurderes som avsøkt. Vi anslår at vi vil trenge inntil én uke ekstra på dette arbeidet, sier politioverbetjent Anders Mansaas i Øst politidistrikt.


Oppdatering fra politiet onsdag 27. januar:
Som tidligere formidlet planlegger politiet å gjenoppta søk etter de savnede torsdag morgen.

Siden søket stanset i forrige uke har politiet blant annet brukt tiden til å sammenstille etterforskingssopplysninger og annen informasjon som kan ha betydning for videre søk.

Anleggsveien som NVE har jobbet med er nå ferdig. Den gjør det mulig å frakte inn maskiner som vi nå er avhengig av for å komme videre i søket.

Til redaksjonene:
Det legges opp til en pressebrief med politiets innsatsleder på stedet kl. 11.

Kontakt pressevakt på telefon 488 66 885 for praktiske avklaringer.

 

Oppdatering fra politiet mandag 25. januar
Ved siste oppdatering (22/1) kom vi desverre i skade for å skrive at søk ville bli gjenopptatt torsdag 28. februar. Det riktige er selvsagt torsdag 28. januar, og oppdateringer under er rettet.

Det er ellers ikke noe nytt å melde.

Oppdatering fra politiet fredag 22. januar
Arbeidet med å legge en ny anleggsvei inn i søkeområdet er mer komplisert og krevende enn først antatt. Det er NVE som bygger veien, og de melder om svært vanskelige grunnforhold. Politiet setter sikkerheten til dem som skal arbeide i skredområdet svært høyt, og vi kommer derfor ikke til å forhaste oss i arbeidet med anleggsveien. Det er viktig at NVE får tilstrekkelig tid til å legge en anleggsvei som både er trygg, og som vil tåle vekten av tyngre maskiner.

På bakgrunn av dette er det besluttet at nye søk vil starte opp igjen torsdag 28. januar.

 

Oppdatering fra politiet onsdag 20. januar
Søkearbeidet i skredgropen fortsetter onsdag. Usar-mannskaper fra brann jobbet i hele går med å flytte bygningsrester med håndmakt i et område der det ble gjort hundemarkeringer.

For å komme videre er man nå avhenging av maskinkraft. Det skal derfor legges en midlertidig anleggsvei for å sikre adkomst til området. Mens anleggsveien planlegges har mannskapene flyttet seg til et annet prioritert søkeområde, der de fortsetter å grave for hånd.

Når arbeiedt med å legge veien starter, er det vurdert som uforsvarlig å mannskaper på bakken i skredgropen. Det vil derfor bli en kortvarlig stans i søkarbeidet.

Oppdatering fra politiet tirsdag 19. januar
Politiet startet mandag 18. januar opp søk etter de tre savnede i skredområdet. Arbeidet mandag ble vanskeliggjort av værforholdene. Blant annet førte tåke til at det ble utfordrende å overvåke skredkantene, og brannvesenets droner ble også utsatt for ising.

Søket ble gjennopptatt tirsdag morgen. Politihunder har gjort markeringer i det prioriterte søkeområdet, og usar-mannskaper fra brannvesenet jobber nå med håndmakt for å fjerne bygningsrester og andre masser. Dette arbeidet vil pågå inntil videre.

Oppdatering fra politiet onsdag 13. januar kl. 1130

Arbeidet med å planlegge for søk etter de tre savnede fortsetter med full styrke. Slik det ser ut nå planlegger politiet for at søk starter mandag.

- Det er et stort skredområde, og det er til dels svært ustabilt og farlig for letemannskapene som skal inn fra bakken. Det er derfor svært viktig at vi får lagt planer for hvor vi målrettet skal søke, samtidig som vi ivaretar sikkerheten for dem som skal gjøre jobben, sier politioverbetjent Anders Mansaas i taktisk seksjon, geografisk driftsenhet Romerike i Øst politidistrikt.

De pårørende er informert om fremdriften, og om oppstart av søk.

 

Oppdatering mandag 11. januar klokken 1130

Politiet er i full gang med å planlegge videre søk i skredområdet, med det mål å finne de tre savnede.

Arbeidet er høyt prioritert, og det er satt ned en egen gruppe som har fått ansvaret for å planlegge og gjennomføre søket. Arbeidet ledes av politioverbetjent Anders Mansaas, leder av taktisk seksjon i Geografisk driftsenhet Romerike i Øst politidistrikt.

Mansaas sier han har stor forståelse for at de pårørende ønsker at søket skal starte så snart som mulig.

- Men skredområdet er stort, og det er derfor viktig at det gjøres en god planlegging, slik at vi skal kunne gjennomføre målrettede søk, sier Mansaas.

Han legger til: - Arbeid i rasgropa medfører risiko for letemannskapene, og det er derfor viktig at sikkerheten for personellet ivaretas på best mulig måte. Planleggingen må ivareta også dette perspektivet.

Videre søk i skredområdet vil starte så snart som mulig.

- Men vi kan ikke tidfeste dette nærmere nå. Dette avhenger av mange forhold, blant annet vær- og føre, og hvilke muligheter og utfordringer som planarbeidet identifiserer og som må løses. Arbeidet er høyt prioritert, og vi ønsker som sagt å komme i gang så snart det er forsvarlig og praktisk mulig, sier Mansaas.

Oppdatering 8. januar

Mannskaper fra brann/redning vil i dag bistå politiet med å legge ut  isolasjonsmatter i deler av rasområdet. Arbeidet gjøres for å hindre frost og tilrettelegge for senere søk.

Det vil ikke bli utført søk i dag. Planleggingen av videre søk i rasområdet har pågått siden redningsaksjonen ble avsluttet tirsdag ettermiddag.

Planleggingen er nødvendig for å sørge for et best mulig utgangspunkt for et målrettet og sikkert søk. Søksarbeidet vil bli iverksatt så snart som mulig.

 

Frigivelse av video fra politihelikopteret:

Øst politidistrikt deler en video tatt fra politihelikopteret, som viser den innledende redningsaksjonen.

Redaksjoner som ikke har mottatt pressemelding eller nedlastingslenke på e-post, kan ta kontakt med stab for kommunikasjon på telefon 488 66 885 eller e-post kommunikasjon.ost@politiet.no.

 

Oppdatering kl. 15.30 tirsdag 5. januar

Det er ikke lenger håp om å finne overlevende etter skredet.
Tre personer er fortsatt ikke funnet. Søket går over i en ny fase, og politiet vil nå bruke tid på å legge planer for hvordan dette skal gjøres.

 

Oppdatering kl. 0900 tirsdag 5. januar

Det er ikke gjort nye funn i natt. Redningsaksjonen  fortsetter utover dagen.

 

Oppdatering kl. 2100 mandag 4. januar

Redningsaksjonen pågår fortsatt for fullt, og arbeidet fortsetter utover kvelden og natten.

Mandag kveld har redningsmannskapene funnet en liten hund i god behold. Hunden ble funnet blant en del husrester i området det søkes i.

 

Oppdatering kl. 0900 mandag 4. januar

Redningsaksjonen pågår for fullt og aktivitetene er startet opp igjen. Redningsaksjonen vil fortsette frem til politimesteren og politiet stab beslutter noe annet. Det betyr at det fortsatt bedrives livreddende innsats.

Redningsmannskapene følges opp av ressurser og rutiner for HMS

Det søkes i prioriterte områder og det innhentes etterretnings og etterforskningsopplysninger for å finne aktuelle nye søksområder.

Det jobbes etter samme metodikk som vi har gjort det siste døgnet. Redningsmannskapene vil jobbe i rasområdet frem til kl 1600 i dag, før det blir bytte av mannskaper.

Oppdatering kl. 1900 søndag 3. januar

Politiet bekrefter at det rett før kl. 17.30 ble gjort funn av en død person i raset. Det betyr at sju personer er funnet omkommet.

Oppdatering kl. 1530 søndag 3. januar

Evakuering ved Kogstad oppheves: Redningsledelsen har besluttet å oppheve evakueringen ved Kogstad i Gjerdrum. Dette skjer etter anbefaling fra NVE.

Beboerne det gjelder skal være informert av Gjerdrum kommune via sms/talemelding/e-post.

Dersom du bor i området der evakueringen er opphevet, men ikke har fått varsling fra kommunen, ta kontakt med Gjerdrum kommune på telefon 66 10 60 00.

Oppdatering kl. 1430 søndag 3. januar
Politiet bekrefter at det rett før klokken 13 ble gjort funn av en død person i raset. Det betyr at seks personer er funnet omkommet.

Vi har foreløpig ingen flere opplysninger å gi.


Oppdatering kl. 10 søndag 3. januar
Mange skuelystne belaster nå veinettet rundt/ved rasstedet på en slik måte at det kan forstyrre redningsarbeidet. Dette er fortsatt en pågående redningsoperasjon, og politiet ber dem som ikke har noe i området å gjøre om å holde seg unna.

Pressekontakt kan kontaktes på telefon 969 46 806 for mer informasjon.


Oppdatering kl. 0730 søndag 3. januar
Rett før klokken 06 ble det gjort funn av en omkommet person. Personen ble funnet av USAR-mannskaper fra Oslo Brann og Redningsetat, som gjennom hele natten har jobbet på bakken i rasområdet. Det jobbes nå med å transportere personen ut av av området.

Totalt er dermed fem personer funnet omkommet. 

Politiet har foreløping ingen ytteligere opplysninger å gi.


Oppdatering kl 2130 lørdag 2. januar

Det er i dag funnet tre omkomne i rasområdet. Alle tre er fraktet ut og det pågår arbeid med å få identifisert de omkomne.

Redningssøket i rasområdet vil fortsette utover natten med full styrke. Deretter vil det bli en pause i søket for at området skal få hvile, slik at søk kan iverksettes søndag morgen.

Det er fortsatt krevende forhold i rasområdet og det foretas kontinuerlige vurderinger fra de ulike faginstansene med tanke på redningsmannskapenes sikkerhet.

Oppdatering kl 1415 lørdag 2. januar

Ytterligere en person er funnet omkommet. Politiet ønsker ikke å gi opplysninger om alder og kjønn per nå.

Personen ble funnet i det området letingen nå er konsentrert. Funnet ble gjort etter markering av en hundeekvipasje.

Redningsmannskapene jobber intensivt videre.


Oppdatering kl 1045 lørdag 2. januar

Det er ikke gjort funn i rasområdet i løpet av natten.

Politiet og øvrige redningsressurser har brukt natten til planlegging av videre aksjon, og fortsetter i dag nye søk fra bakkenivå. Aksjonen er risikofylt, og forholdene er ganske like som i går.

Samtlige etater jobber med uforminsket styrke.

Det er flere parallelle løp som pågår, blant annet infrastruktur som vann og kloakk. Mattilsynet bistår i arbeidet med ivaretagelse av dyrehold.

Fylkesvei 120 er nå gjenåpnet nord for Ask. Den er fremdeles stengt gjennom Ask ved rasstedet.

Politiet har foreløpig ikke opplysninger å gi om den omkomne som ble funnet fredag ettermiddag, eller omstendigheter rundt funnet. Det jobbes med identifisering og varsling.

Det jobbes med en plan for ivaretagelse av kjæledyr, blant annet i tett samarbeid med NVE. Det er en kontinuerlig vurdering om når det vil være forsvarlig. Ivaretagelsen må skje i kontrollerte former.  


Oppdatering kl. 2130 fredag 1. januar

Politiet avsluttet sent fredag ettermiddag søk med bakkemannskaper i det innerste rasområdet. Det er vurdert som for risikabelt for redningsmannskapene å bevege seg på bakken i rasområdet i mørket. Dette henger blant annet sammen med at det blir vanskelig å overvåke skredkanten. Rasområdet vil imidlertid bli kontinuerlig og aktivt overvåket gjennom kvelden og natten av politiets droner, og av mannskaper som blant annet har varmesøkende utstyr.

Foruten å aktivt overvåke rasstedet, vil politiet og øvrige redningsressurser bruke kvelden og natten til å planlegge og forberede oppstart av nye søk fra bakkenivå så snart lyset kommer.

Den omkomne som ble funnet fredag ettermiddag er ikke identifisert, men er sannsynligvis en av personene på listen. Politiet har foreløpig ingen flere opplysninger gi om den omkomne, eller omstendigheter rundt funnet.

 

Oppdatering kl. 15:15 fredag 1. januar 2021

Politiet bekrefter at det cirka klokken 1430 ble gjort funn av en død person i raset. Det jobbes med varsling av pårørende.

Politiet kommer ikke til å gi flere opplysninger om funnet nå.

Rednings- og søkearbeidet fortsetter med full styrke.

 

Oppdatering kl 1030 fredag 1. januar 2021
Redningsaksjonen har pågått gjennom hele natten og fokus er fremdeles å redde liv. Det er blitt gjennomført flere overflyvninger med droner og helikopter uten at det er blitt gjort noen funn.

I løpet av natten er det lagt planer for å kunne gå inn med bakkemannskap for å sjekke ut et hus som befinner seg i nedre del av rød sone, med mannskaper fra blant annet USAR.  Forsvaret vil bistå med en brolegger som vil legge ut en mobil bro i rasstedet slik at mannskapene kommer tett på huset og kan gjennomføre undersøkelser.

Operasjonen er ikke uten risiko og det vil derfor være personell tilstede som vil overvåke operasjonen hele tiden, blant annet med fagpersonell fra NVE.  Området defineres som tilstrekkelig forsvarlig for å kunne legge ut kjørevei og brofundament.

 

Oppdatering kl. 2130 torsdag 31. desember
Status i redningsoperasjonen er at søket fortsetter i uforminsket styrke, Det vil utover kvelden og natten være ulike kapasiteter, blant annet i luften, som kontinuerlig vil overvåke rasstedet.

Det er fortsatt vanskelig å tidfeste når redningsmannskaper kan starte systematiske søk fra bakken. Det gjøres fortløpende vurderinger på hvilke tiltak vi mener er fornuftig, sett opp mot risiko for redningsmannskapene.

Vi minner om totalforbud mot oppskyting av fyrverkeri én kilometer i alle retninger fra rasstedet. Er du i tvil om du bor innenfor eller utenfor sonen, avstå fra å bruke fyrverkeri. Det er fortsatt stor helikopteraktivitet i rasområdet, og fyrverkeri vil kunne forstyrre og forsinke redningsarbeidet.

Neste pressebrief i innsatsområdet i regi av politiet vil skje klokken 09 første nyttårsdag.


Oppdatering kl 1730 torsdag 31. desember 2020
Det oppdaget usikker grunn rundt 2 km fra Ask sentrum. 46 personer er evakuert og RV 120 er foreløpig stengt i området.

Den siste hendelsen forringer ikke vårt arbeid med å søke etter overlevende i rød sone. Redningsarbeidet på rasstedet fortsetter ut over kvelden med droner og helikopter. 

Det er innført forbud mot å sende opp fyrverkeri i en radius 1 km fra rasområdet. Politiet henstiller publikum til å etterleve dette av hensyn til redningsaksjonen.


Oppdatering klokken 0930 torsdag 31. desember
Det er blitt søkt i hele natt og det er nå ti personer som ikke er redegjort for ifm raset. Det ble i natt funnet en hund i rasområdet. Søkearbeidet vil fortsette utover dagen.

Politiet oppfordrer at det ikke avfyres fyrverkeri i Gjerdrum og Ask før kl 2300 av hensyn til sikkerheten til luftressurser og mannskaper. I perioden mellom kl 2300 og 0100 i kveld (nyttårsaften) vil det ikke være helikoptre i luften.


Oppdatering kl. 1900 onsdag 30. desember
Det drives fortsatt en massiv redningsinnsats i rasområdet.  Fokus for innsatsen er å redde liv.

Raset er fortsatt i bevegelse, og det er derfor ikke forsvarlig for redningsmannskaper å bevege seg på bakken i det mest utsatte området. Det er likevel satt ned mannskaper på hustak i deler av raset, i et forsøk på å få overblikk.

Det brukes blant annet helikopter og droner med termisk optikk for å søke etter liv. Søkearbeidet vil fortsette utover kvelden og natten.

Tre nye hus falt i løpet av ettermiddagen ned i raset. Disse var evakuerte. Politiet utelukker ikke at flere av husene som står på raskanten vil følge etter.

Pr. klokken 1900 onsdag kveld er det 12 personer som ikke er gjort rede for. Dette er blant annet basert på hvem som er bosatt på de berørte adressene, og som politiet ikke har kommet i kontakt med. Vi understreker at tallet er usikkert, og at det kan bevege seg i begge retninger. Blant annet har vi ikke kontroll på eventuelle besøkende i de berørte boligene, eller andre som befant seg i rasområdet.     

Oppdatering klokken 1530 onsdag 30. desember:
Ingen vesentlig ny informasjon fra politiets side.

Oppdatering klokken 1420 onsdag 30. desember
Det er ønskelig at personer som evakuerer seg selv oppsøker Gjerdrum ungdomsskole for registrering (og ikke reiser direkte til evakuertesenteret The Cube ved Oslo lufthavn)

 

Oppdatering klokken 1400 onsdag 30. desember
Redningsarbeidet pågår for fullt, med fokus på å redde liv.
Det er ingen annen vesentlig ny informasjon å meddele nå.

Oppdatering klokken 1230 onsdag 30. desember
Det er flere personer som er folkeregistret på berørte adresser som ikke er gjort rede for. Vi vet ikke om disse befinner seg i rasområdet, om de er på ferie/bortrtreist, eller på annet vis forhindret fra å kontakte politiet.

Politiet har fått flere meldinger om folk som tar seg inn i det evakuerte området, for å hente ut eiendeler etc. Vi understreker at dette ikke på noen måte er tillatt, og at man setter seg selv og potensielt andre i stor fare .

Oppdatering kl. 1130 onsdag 30. desember
Rasområdet består av kvikkleire. Det er foreløpig kun mulig å ta seg inn med helikopter. Dette gjør redningsarbeidet svært krevende. Det er pr nå ikke mulig for redningsmannskaper å ta seg inn i berørte boliger i det indre rasområdet. Området blir kontinuerlig overvåket fra luften. På grunn av svært vanskelige forhold er det ikke mulig å tidfeste når redningsmannskapene kan bevege seg inn i området fra bakken.

Politiet har foreløpig oversikt over at 14 adresser er berørt. På flere av adressene er det flere boenheter. Det er prioritert å kartlegge hvem som er registrert på adressene, og deretter få kontakt med dem, for å få oversikt over eventuelt savnede. Selv om politiet ikke har melding om at noen er savnet, går vi ut i fra at det befinner seg savnede personer i rasområdet.

Politiets opplysninger sier at 10 personer er registrert skadet. Én alvorlig skadet person er fløyet til Ullevål, fire er fraktet til Ahus med ambulanse, og fem er behandlet på legevakt.

Det opprinnelige evakueringsområdet er nå noe uvidet, for å ta høyde for eventuelle sekundærhendelser. De som er beørt blir særskilt varslet om dette.

Gjerdrum bo- og behandlingssenter er i sin helhet evakuert.

Oppdatering klokken 1030:
Situasjonen er fortsatt svært uoversiktlig. Forholdene på stedet gjør redningsarbeidet ekstra krevende. NVE er på plass for å bistå med geologiske vurderinger på stedet.

Politiet har pr nå ingen meldinger om savnede, men vi jobber ut i fra at dette kan forandre seg etterhvert som nødetatene får bedre oversikt.

Operasjonssentralen besvarer pressetelefonen (64 99 92 20). Vi har svært stor pågang, så ventetid må påregnes.

Innsatsleder vil tidvis være tilgjengelig i innsatsområdet (oppmøtested: Utsiden av kulturhuset ved julegrana (ikke inn på huset) Neste møte kl. 09.55. 

Det vil holdes pressebrief hver halvtime så langt det lar seg gjøre.

Pressevakt i stab for kommunikasjon kan kontaktes for praktiske avklaringer på telefon 488 66 885.